money pixabay com 948603 free

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) o zmianę praktyki i treści zasad przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

W kwietniu 2021 roku do biura RPO wpłynęła skarga na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 43-letniemu niepełnosprawnemu obywatelowi odmówiono dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON. Z przedstawionego przez PCPR pisma wynikało, że przez znaczny niedobór funduszy PFRON przyjęto zasadę przyznawania dofinansowań dzieciom niepełnosprawnym do 16. roku życia, osobom niepełnosprawnym do 24. roku życia, uczącym się i niepracującym - bez względu na stopień niepełnosprawności.

 

Brak środków na turnusy, to żaden argument
Zdaniem RPO przyjęte zasady dofinansowań stosowane przez PCPR nie mają żadnej podstawy prawnej. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych jest zadaniem powiatu. Powiat dysponuje również środkami własnymi na te zadania. Nie ma też podstaw prawnych do wyłączenia jakiejś grupy osób niepełnosprawnych z prawa do dofinansowania, o ile taka osoba spełnia kryteria określone prawem.

 

Zdaniem RPO ograniczenia zastosowane przez PCPR to dyskryminacja ze względu na wiek. RPO przypomniał, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych - nawet znaczny niedobór środków z PFRON nie może stanowić całkowitej odmowy dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego osobom spełniającym kryteria jego otrzymania. Wszystkie osoby niepełnosprawne mają prawo do dofinasowania na taki cel, o ile spełniają kryteria określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Po interwencji RPO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykreśliło zakwestionowane postanowienia i wprowadziło nowe, zgodne z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

 

// bip.brpo.gov.pl z 20 lipca 2021