169534czas pracy2012

Od 1 stycznia 2022 roku mają się zmienić zasady zawieszania renty socjalnej, która będzie zawieszana na takich samych zasadach jak inne świadczenia rentowe.

 

W sprawie zawieszania renty socjalnej interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, który właśnie otrzymał odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na swoje wystąpienie w sprawie osób pobierających rentę socjalną, od których ZUS żąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z powodu przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu (tj. 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

 

W związku ze zgłaszanymi postulatami środowisk osób uprawnionych do renty socjalnej, Rada Ministrów postanowiła wnieść do Sejmu RP projekt zawierający między innymi zmianę zasad zawieszania prawa do renty socjalnej. W dniu 24 czerwca 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (przekazaną do podpisu Prezydenta RP), w której dokonuje się zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w zakresie zasad zawieszania prawa do tego świadczenia.

 

Zawieszenie renty socjalnej przy 130 proc. a nie 70 proc.

Ustawa przyjmuje, że renta socjalna będzie podlegała takim samym zasadom zawieszenia lub zmniejszenia, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, co emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznane na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, rencista socjalny będzie mógł, bez konsekwencji w wysokości renty, osiągnąć przychód wynoszący do 70% przeciętnego wynagrodzenia, natomiast renta socjalna ulegnie zawieszeniu w przypadku osiągania tego przychodu w wysokości przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia (od 1 czerwca 2021 r. 7386,10 zł). Przychody w wysokości od 70% do 130% przeciętnego wynagrodzenia będą powodować zmniejszenie kwoty renty socjalnej, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia.

 

Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy będą zobowiązani, tak jak obecnie, niezwłocznie powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o okolicznościach powodujących zawieszenie prawa do świadczeń albo zmniejszenie ich wysokości. Tryb rozliczania również będzie analogiczny jak w przypadku emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy z systemu powszechnego.

 

19 sierpnia 2021 r. prezydent podpisał ustawę w części dotyczącej zasad zawieszania renty socjalnej, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

AKTUALIZACJA 3 WRZEŚNIA 2021

3 września 2021 w Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst nowelizacji ustawy normujący kwestie wyżej opisane [*]

[*] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 1621).

 

// rpo.gov.pl z 19 sierpnia 2021