W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć zakup pieca gazowego do ogrzewania mieszkania i podgrzewania bieżącej wody jeśli taki wydatek ułatwia wykonywanie czynności życiowych – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

 

Z przedstawionego we wniosku o interpretację opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca ma 73 lata, posiada orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, przyznane na stałe, o symbolach 05-R (upośledzenie narządu ruchu, w tym m.in. wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu, układowe choroby tkanki łącznej, zapalenie stawów, choroby związane ze zwyrodnieniem stawów, nowotwory narządu ruchu czy amputacje oraz wiele innych schorzeń w obrębie narządu ruchu czy amputacje oraz wiele innych schorzeń w obrębie narządu ruchu) oraz symbol 11-I (schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego).

 

Obecny stan zdrowia Wnioskodawcy, w tym szczególnie problemy związane z narządami ruchu, wywołane zostały przez chorobę zawodową, jaką jest przebyta borelioza. Wnioskodawca jest po operacji implantacji protezy totalnej cementowej stawu kolanowego prawego. Wnioskodawcy wszczepiono pomosty aortalno-wieńcowe, stały układ stymulacyjny serca. Obecnie, w związku z otrzymanym skierowaniem na wymianę stawu biodrowego prawego, Wnioskodawca czeka na konsultacje lekarską, po której lekarz podejmie decyzję, co do zasadności tejże operacji, która w związku ze stanem zdrowia Wnioskodawcy, może okazać się niestety niemożliwa.

 

Wnioskodawca ma ogromne trudności ze schylaniem się, a także pokonywaniem stopni schodów, nie może też dźwigać ciężkich przedmiotów. Od dwóch miesięcy, przy chodzeniu musi wspomagać się kulami. Wnioskodawca ma trudności z samodzielnym ubieraniem się, w tym zwłaszcza z zakładaniem butów. Wraz z Wnioskodawcą mieszka jedynie żona, obarczona wieloma schorzeniami, w tym: nieruchomością stawu barkowego, dyskopatią kręgosłupa, padaczką i astmą.

 

Wnioskodawca wraz z żoną mieszkają w domu jednorodzinnym na wsi. Dom jest opalany piecem centralnego ogrzewania na węgiel (ekogroszek). Sprzedaż ekogroszku prowadzona jest w workach 20 kg lub 25 kg, i dostarczana na podwórko domu. Piec obsługuje zarówno centralne ogrzewanie, jak i zapewnia Wnioskodawcy i Jego żonie bieżącą, ciepłą wodę w mieszkaniu, co oznacza konieczność palenia w piecu także w sezonie poza grzewczym. W chwili obecnej, przy załadowywaniu węgla do pieca, Wnioskodawca wraz z żoną są zmuszeni korzystać z pomocy niezamieszkujących wspólnie z nimi członków rodziny, którzy dojeżdżają często kilkadziesiąt kilometrów, aby pomóc w załadunku pieca, a jeżeli to niemożliwe, z uczynności sąsiadów.

 

Sytuacja ta zmusiła Wnioskodawcę do podjęcia decyzji o zmianie sposobu ogrzewania domu. Postanowił zakupić piec gazowy, regulowany jedynie za pomocą przycisku. Ponadto Wnioskodawca chce odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatek na napełnienie zbiornika na gaz, jako wydatek na adaptację i wyposażenie budynku mieszkalnego, zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Zakup pieca gazowego można odliczyć, paliwa do niego już nie
Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup grzewczego pieca gazowego, koszty niezbędnych prac związanych z instalacją pieca (sporządzenie mapy projektowej, wykonanie przyłączy instalacyjnych), zakup zbiornika stalowego na gaz, stanowią wydatki na adaptację i wyposażenia mieszkań lub budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności Wnioskodawcy, uprawniające do skorzystania przez Niego z ulgi rehabilitacyjnej, o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Jednocześnie wydatek poniesiony na koszt napełnienia zbiornika stalowego gazem nie stanowi wydatku na przystosowanie budynku mieszkalnego, odpowiadający potrzebom wynikającym z niepełnosprawności Wnioskodawcy, bowiem stanowi wydatek o charakterze eksploatacyjnym i takiego wydatku nie można odliczać w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

 

// Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
sygn. 0113-KDWPT.4011.219.2021.2.PPK z 27 sierpnia 2021 roku