auto parking

Nie każda osoba niepełnosprawna legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności jest uprawniona do otrzymania karty parkingowej, stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

 

Niepełnosprawna kobieta zaliczona do znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem R i posiadająca kartę parkingową wydaną na stałe, musiała wystąpić do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o nową kartę parkingową, gdyż stara karta ustawowo utraciła ważność 30 czerwca 2015 na skutek z art. 6 ust. 1 ustawy z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446) – wedle tego przepisu karty parkingowe wydane niepełnosprawnym na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowały ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 roku. 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności odmówił kobiecie wydania nowej karty parkingowej, gdyż z orzeczenia które posiadała nie wynikało, czy należy do osób o upośledzonym narządzie ruchu. Nie zostały zatem spełnione warunki określone w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Nie każda osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest uprawniona do otrzymania karty parkingowej według zmienionych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

O kartę parkingową mogą ubiegać się osoby zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

 

Sprawa ostatecznie trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że celem nowelizacji z 23 października 2013 r. ustawy - Prawo o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym kart parkingowych, przysługujących osobom niepełnosprawnym, było przede wszystkim wyeliminowanie nadużyć związanych z posługiwaniem kartami parkingowymi przez osoby nieuprawnione i ułatwienie korzystania z uprawnień osobom niepełnosprawnym. Realizacji tego celu w szczególności miały służyć środki w postaci zaostrzenia kryteriów wydawania kart oraz weryfikacja dotychczas wydanych kart. Przyjęto radykalne rozwiązanie polegające na unieważnieniu ex lege wszystkich wydanych kart parkingowych, łącznie z kartami wydanymi bezterminowo.

 

Skoro zatem skarżąca nie przedłożyła nowego orzeczenia, w którym odniesiono się do wskazań zawartych w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zasadnie organ odmówił przyznania jej karty parkingowej.

 

// Wyrok NSA sygn. akt I OSK 2723/20, 3 wrzesień 2021