Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, że osoba spełniająca warunki do przyznania wyższego świadczenia pielęgnacyjnego i chcąca je otrzymać, ale pobiera emeryturę, winna móc dokonać wyboru jednego z tych świadczeń przez rezygnację z pobierania świadczenia niższego – w tym przypadku emerytury.

 

Prawo do wyboru korzystniejszego świadczenia taka osoba może zrealizować przez złożenie do organu rentowego wniosku o zawieszenie prawa do emerytury na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zawieszenie prawa do emerytury, zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 1 ustawy, skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty emerytury poczynając od miesiąca, w którym została wydana decyzja o wstrzymaniu wypłaty.

 

Zdaniem WSA skoro zawieszenie prawa do emerytury skutkuje wstrzymaniem jej wypłaty, to uznać należy, że eliminuje się w ten sposób negatywną przesłankę wyłączającą nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Uzupełnienie

Rozstrzygnięcie WSA jest o tyle istotne dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, bo ci składając wniosek w ośrodku pomocy społecznej o świadczenie pielęgnacyjne dostają decyzję odmowną, mimo że w ZUS zawiesili pobieraną emeryturę. Ośrodek pomocy społecznej twierdzi, że opiekun nadal ma ustalone prawo do emerytury co w świetle art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych stanowi podstawę odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Tymczasem WSA uznają, że samo zawieszenie pobierania emerytury jest jednoznaczne z tym, jakby opiekun nie miał ustalonego prawa do emerytury, co oznacza, że może pobierać świadczenie pielęgnacyjne, o ile spełnia pozostałe warunki przyznania tego świadczenia.

 

// Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, sygn. III SA Kr 51/21, 7 lipiec 2021
// Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, sygn. II SA/Sz 217/21, 27 maj 2021 (tak samo uznał WSA w Szczecinie)