W każdej uczelni studiuje dość liczna grupa studentów niepełnosprawnych. Jednak tylko cześć uczelni stara się ułatwić im studiowanie i codzienne życie w uczelnianym kampusie w sposób profesjonalny. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizuje specjalny program uświadamiający tę problematykę, skierowany do wykładowców, kadry naukowej oraz pracowników administracyjnych uczelni.

 

W tym roku akademickim w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego studiuje 249 osób pobierających stypendia z tytułu niepełnosprawności. Wiele osób, mając do tego pełne prawo, nie ujawnia swej niepełnosprawności. Szacuje się jednak, że łączna liczba niepełnosprawnych studentów sięga 500 osób, co stanowi blisko 2% ogółu studiujących. Dlatego też w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z Partnerami realizuje projekt pt. „Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów". Jednym z głównych zadań realizowanych w tym projekcie jest cykl szkoleń „Pracownicy SGGW wobec studentów niepełnosprawnych".

 

„Podjazdy dla wózków, windy, dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych pokoje w domach studenckich, łazienki i kuchnie, w SGGW stały się normą funkcjonującą od wielu lat. Uczelnia postanowiła zrobić kilka kroków dalej. Temu właśnie mają służyć prowadzone szkolenia przeznaczone dla osób, które w życiu codziennym uczelni współpracują z niepełnosprawnymi studentami. Dotychczas w szkoleniach, które wpisały się już w strategię funkcjonowania uczelni, wzięło udział 600 nauczycieli akademickich oraz 130 osób kadry kierowniczej, w tym również kierownicy poszczególnych działów administracji uczelnianej takich jak biblioteka, dziekanaty, czy kierownicy domów studenckich." – mówi prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor SGGW.

 

Szkolenia trwają 2 godziny i są obowiązkowe dla wszystkich nauczycieli akademickich. Jednym z wykładowców jest osoba niepełnosprawna. Celem tych szkoleń jest między innymi przełamanie barier mentalnych i stereotypów funkcjonujących w naszym społeczeństwie. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawami prawnymi dostępu do nauki dla osób niepełnosprawnych oraz z rodzajami niepełnosprawności. Szczegółowo omawiane są trudności wynikające z niepełnosprawności oraz udzielane praktyczne wskazówki ułatwiające pokonywanie tych trudności. Uczestnicy szkoleń dowiadują się o zasadach postępowania z osobami niepełnosprawnymi w czasie wykładów, zajęć laboratoryjnych i seminariów. Szczególną uwagę zwraca się podczas szkoleń na interpretację praw autorskich do prezentowanych treści podczas zajęć na studiach, które są często w różny sposób rejestrowane przez osoby niepełnosprawne wzrokowo i słuchowo. Cennych wskazówek na temat sposobu prowadzenia wykładów i ćwiczeń prowadzącym zajęcia ze studentami, jeśli w sali jest osoba niedowidząca lub niewidoma, niedosłysząca lub niesłysząca bądź z niepełnosprawnością narządów ruchu udzielają niepełnosprawni instruktorzy. Dzięki temu szkolenia mają realną i efektywną wartość poznawczą.

 

Wszyscy uczestnicy szkoleń wypełniają ankiety ewaluacyjne. Z analizy zawartych w ankietach pytań wynika, że:


* 82% uczestników zgodziło się ze stwierdzeniem, że szkolenie to „pozwala przełamać ewentualne stereotypy wobec osób niepełnosprawnych",
* 97% uczestników odczuło poprawę w zakresie zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych,
90% uczestników uznało, że szkolenie pozwala poznać konkretne możliwości pomocy osobom niepełnosprawnym,
* 80% ankietowanych przyznało, że szkolenie ułatwi im pracę ze studentami niepełnosprawnymi.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzi także szereg innych działań skierowanych do osób niepełnosprawnych. W uczelni istnieje funkcja pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Funkcjonuje także strona internetowa http://niepelnosprawni.sggw.pl  na której studenci niepełnosprawni mogą uzyskać wszelki informacje, które mogą ułatwić im studiowanie i mieszkanie w uczelnianym kampusie.


W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej działającym przy SGGW niepełnosprawni studenci mogą korzystać z opieki lekarzy wielu specjalności, w tym z porad psychologa.


SGGW dysponuje także doskonałymi warunkami w salach sportowych i na basenie do rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zajęcia w obiektach sportowych uczelni organizuje Studium Wychowania Fizycznego SGGW.