- Przygotowaliśmy rekomendację zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i przesłaliśmy ją do Pana Posła Marka Plury. Mamy nadzieję, że podczas sejmowych prac Podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych nasze sugestie będą uwzględnione - mówi Alicja Badetko, animator Śląskiego Forum Osób Zaangażowanych w Aktywizację Społeczno-Zawodową Osób z Niepełnosprawnością, działającego w ramach międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy z barierami".

 

Członkowie Forum wnioskują, że należy wprowadzić niewielkie, acz znaczące, zmiany ustawowe dla skuteczniejszego funkcjonowania w naszym kraju systemu aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych. Ich rekomendacje zgodne są z aktami prawnymi, które obowiązują na terenie Polski.

 

- Proponujemy między innymi zmianę w zapisie Art. 10a. Pkt 1, który dotyczy zdefiniowania Warsztatu Terapii Zajęciowej. Według nas powinien on brzmieć: „Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia". Sugerujemy, by dopisać, że „Do warsztatów mogą zostać skierowane osoby niepełnosprawne, zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności" – objaśnia Alicja Badetko.

 

Ponadto według inicjatorów zmian, wskazane w ustawie formy aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, czyli: Warsztat Terapii Zajęciowej oraz turnusy rehabilitacyjne, warto poszerzyć o dodatkowe pozycje takie jak: wsparcie tych osób przez asystentów osób niepełnosprawnych i trenerów pracy. Trzeba umożliwić tej grupie społecznej udział w formach aktywizacyjnych np.: wolontariacie, stażach i praktykach, oraz w programach promujących mieszkania chronione i mieszkania treningowe. Dzięki temu niepełnosprawni będą mogli próbować żyć podobnie jak osoby pełnosprawne. Nadto takie działanie zdecydowanie lepiej wpłynie na ich postrzeganie siebie i roli, jaką odgrywają w danej społeczności.


- Oczywiście ważne jest sprecyzowanie zadań asystenta osoby niepełnosprawnej i trenera pracy. Chcielibyśmy, aby ten pierwszy towarzyszył osobie z niepełnosprawnością w pokonywaniu różnych barier utrudniających jej pełny i skuteczny udział w życiu społecznym. Natomiast trener pracy to ktoś, kto udziela pomocy i wsparcia osobom z niepełnosprawnością w ich powrocie na rynek pracy oraz podjęciu i utrzymaniu przez nie zatrudnienia – dodaje nasza rozmówczyni.


Inne postulowane zmiany dotyczą formuły Warsztatu Terapii Zajęciowej, który niepełnosprawnym powinien również umożliwiać zdobywanie doświadczenia zawodowego właśnie przez ich udział w terapii na stanowisku pracy, praktykach, stażach. Dlatego w obowiązujących aktach prawnych należy jasno wskazać, że uczestnicy warsztatów mogą być kierowani przez WTZ np. na staże, nie tracąc przy tym statusu jego uczestnika.


Członkom Forum zależy, aby rozszerzony i uściślony został Art. 26 d pkt 1. dotyczący dofinansowania ze środków PFRON zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. - Obecnie ustawodawca wskazuje na szeroko rozumianego pracownika niepełnosprawnego; a nam zależy na uściśleniu stopnia niepełnosprawności: umiarkowanego lub znacznego. Poza tym w ustawie wskazane jest, że pracodawca może, ale nie musi otrzymać zwrot wspomnianych pieniędzy. A co za tym idzie, według nas, wspomniany zapis nie jest jednoznaczny – mówi Alicja Badetko.


Wreszcie inicjatorzy zmian chcieliby, aby Warsztat Terapii Zajęciowej miał możliwość wydatkowania środków, które pochodzą ze sprzedaży wytworzonych u siebie produktów, zgodnie z decyzjami własnej Rady Programowej.


Sporo emocji wśród uczestników Forum wywołuje również ustawowa definicja niepełnosprawności. Zgodnie z nią, patrząc przez pryzmat zdolności lub niezdolności do pracy, odmawia się niepełnosprawnym możliwości zatrudnienia w sytuacji, kiedy oni chcą i mogą wykonywać proste zadania. A to spełnia wszystkie przesłanki dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Na te osoby patrzy się poprzez zapis w orzeczeniu o niepełnosprawności, a nie role społeczne, jakie z pewnością mogą pełnić w społeczeństwie. Taka ocena niezgodna jest także z Konwencją dot. osób niepełnosprawnych, która przyjęta została przez ONZ i podpisana przez Polskę 30 marca 2007 roku.

 

Rekomendacje powstały w ramach realizacji kolejnego etapu międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy z barierami", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie Partnerami MOST-u są Stowarzyszenia: „Nadzieja" z Rudy Śląskiej i „Razem" z Rybnika oraz Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH z Nadrenii Północnej-Westfalii.

 

Natomiast Członkami Forum są osoby zarządzające szczególnie na Górnym Śląsku wybranymi placówkami aktywizującymi społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnością intelektualną intelektualnie oraz przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością na tym terenie.

 

Więcej na temat Forum oraz projektu na www.ponadgranicami.org
MOST