Rzecznik praw dziecka apeluje do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej o równe szanse w edukacji dla dzieci z dysfunkcją wzroku. Według Rzecznika dostarczanie podręczników w terminie uniemożliwiającym korzystanie z nich od 1 września danego roku szkolnego, zbyt wąska oferta w stosunku do potrzeb uczniów, a także utrudniony dostęp do pomocy szkolnych to tylko niektóre z problemów uczniów z dysfunkcjami wzroku.

 

Rzecznik Praw Dziecka, na podstawie informacji otrzymanych od dyrektorów szkół, zdiagnozował sytuację edukacyjną dzieci z dysfunkcją wzroku. Z przeprowadzonej analizy wynika, że uczniowie ci otrzymują podręczniki ze znacznym opóźnieniem (nawet wielomiesięcznym), co mocno utrudnia im realizację podstawy programowej. Mają też utrudniony dostęp do pomocy i materiałów szkolnych.


Dla przykładu w przypadku podręczników w druku powiększonym zamówienie zrealizowano w październiku, natomiast w przypadku Braille'a — w połowie grudnia 2015 roku. W jednym przypadku jeszcze pod koniec stycznia 2016 roku trwały prace nad adaptacją podręcznika do matematyki, a materiały niezbędne do nauki dla niewidomej uczennicy klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego nauczyciele musieli przygotować we własnym zakresie. Adaptacja darmowego podręcznika "Nasza szkoła" dla klasy II szkoły podstawowej również nie została przekazana z początkiem roku szkolnego. Co więcej - w przypadku występowania jakichkolwiek opóźnień z adaptacją podręczników, szkoły nie są o tym informowane.


Jako główny powód takich opóźnień jest zbyt późne uruchomianie środków na dotację celową przeznaczoną na ich wydrukowanie. Konieczność przeprowadzenia dodatkowej procedury przetargowej na wykonanie wydruku już na wstępie znacznie wydłuża czas realizacji zamówienia. Ponadto, firm drukujących książki w systemie Braille'a jest w Polsce mało, a sam proces wydruku trwa dłużej niż w przypadku wersji niewymagającej dostosowania.


Ponadto uczniowie szkół ogólnodostępnych nie zawsze mogą liczyć na zajęcia rewalidacyjne na właściwym poziomie. Trudności w tym zakresie wynikają z braku bazy oraz niewystarczającego przygotowania nauczycieli i specjalistów. Rzecznik zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej o podjęcie działań, które wprowadzą racjonalne usprawnienia, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów z dysfunkcją wzroku i zapewniające im niezbędne wsparcie w ramach powszechnego systemu edukacji, który powinien funkcjonować zgodnie z zasadą równych szans dla każdego dziecka.

 

Całe wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do minister edukacji narodowej - plik PDF