przybory szkolne, książki jedna na drugiej, globus

Rząd przyjął program „Wyprawka szkolna”, dzięki któremu m.in. rodzice dzieci niepełnosprawnych ze szkół ponadgimnazjalnych mogą liczyć na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych. W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności dotacja wynosi od 175 do 445 zł. Pojawił się jednak pewien zgrzyt. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) uważa, że należy zminimalizować liczbę instytucji, do których trafiałyby wrażliwe dane o uczniach niepełnosprawnych. Nie wiadomo też, w jakich przypadkach wymagane jest przedstawienie paragonu, a kiedy faktury VAT przy ubieganiu się o zwrot za zakupy podręczników.

 

Program „Wyprawka szkolna” jest realizowany od 15 lat. Od roku 2016/2017 pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych adresowana jest do części uczniów niepełnosprawnych. W tym roku na program rząd przeznaczył 13 mln zł.

 

Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7


–  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:


1. klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
2. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
3. liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do
4. klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: – klasy II i III szkoły podstawowej,
– klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
– klasy I branżowej szkoły I stopnia,
– liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 

W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności dotacja wynosi od 175 do 445 zł. Pomoc - przyznawana będzie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Złożyć będzie go mógł także nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wniosek trzeba złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie w nowym roku szkolnym uczęszczać uczeń.


Termin na złożenie wniosku zostanie ustalony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. W przypadku szkół muzycznych, rolniczych i leśnych terminy te zostaną ustalone przez ministrów prowadzących dany typ szkoły.

 

Więcej na ten temat - Program „Wyprawka szkolna” przyjęty przez Radę Ministrów
[men.gov.pl z 28 lipca 2017]

 

GIODO  - za dużo instytucji będzie mieć dane wrażliwe uczniów niepełnosprawnych

GIODO zgłosił szereg uwag do programu Wyprawka Szkolna. W pierwszej kolejności GIODO przypomina, że program reguluje kwestie dotyczące przekazywania danych wrażliwych (związanych z niepełnosprawnością) – pisze Portal Samorządowy [*].

 

Zdaniem GIODO do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które są koordynatorami "Wyprawki" dyrektorzy nie powinni przekazywać listy uczniów niepełnosprawnych, a jedynie podać ilu podopiecznych może skorzystać ze wsparcia.

 

GIODO stoi na stanowisku, że funkcja, jaką w tym przypadku pełnią resorty kultury i rolnictwa, nie wymaga od nich przetwarzania danych osobowych uczniów. GIODO wytyka, że w projekcie uchwały nie wskazano, jakie konkretnie dane miałyby trafić do tych resortów. Ponadto brakuje również precyzyjnego określenia w jakich przypadkach wymagane jest przedstawienie paragonu, a kiedy faktury VAT przy ubieganiu się o zwrot za zakupy. 


Wątpliwości GIODO budzi również zapis mówiący o tym, że do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. GIODO uważa, że wystarczające byłoby, aby taki dokument trafił wyłącznie do wglądu do dyrektora szkoły. - Gromadzenie i dalsze przetwarzanie kopii tych dokumentów nie jest konieczne - podkreśla GIODO. 

 

MEN – nie widzimy problemu, rodzice sami przekazują dane

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie widzi problemu w odniesieniu do uwag GIODO i w związku z tym nie zamierza wprowadzić uwag w życie. Resort edukacji zaznacza, że dane uczniów przekazywane są za zgodą ich rodziców. 

 

Zdaniem MEN samo przedłożenie wglądu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jest niewystarczające. Orzeczenie stanowi podstawę  do uzyskania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, które jest świadczeniem udzielanym z budżetu państwa i powinno być należycie udokumentowane. Przedłożenie wyłącznie do wglądu takiego orzeczenia, może powodować w trakcie przeprowadzanej kontroli trudność z weryfikacją stanu faktycznego ze zgłaszanym - podal Portal Samorządowy powołując się na wyjaśnienia MEN.


MEN tłumaczy to tym, że ze względu na potencjalne migracje uczniów, rezygnację z kontynuowania nauki, przechodzenie ucznia ze szkoły do innej szkoły, a także gdy uczeń składa wniosek w trakcie ferii letnich zanim rozpocznie naukę w nowej szkole – dyrektor szkoły może znaleźć się w sytuacji, w której nie będzie mógł okazać dokumentu uprawniającego do przyznania dofinansowania zakupu podręczników dla ucznia niepełnosprawnego.


[*] "Wyprawka szkolna". GIODO ma wątpliwości, portalsamorządowy.pl z 31 sierpnia 2017.