education

Poradnia Szkolno-Pedagogiczna nr 10 w Warszawie przy ulicy Wrzeciono 24, potwierdziła w rozmowie z przedstawicielem Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, że od pierwszego września nauczanie indywidualne nie może być prowadzone na terenie szkoły, zgodnie z wprowadzonymi przepisami będzie realizowane wyłącznie w domu ucznia – czytamy na fecebookowym profilu Ośrodka.

 

31 sierpnia 2017 roku opublikowano rozporządzenie zmieniając przepisy dotyczące indywidualnego nauczania. Zgodnie z nim jeśli stan zdrowia niepełnosprawnego ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu chodzenie do szkoły, uczeń ten obejmowany będzie indywidualnym nauczaniem w domu rodzinnym [*].

 

Tekst pochodzi z profilu FB Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych z 2 września 2017

 

Nauczyciele i psycholodzy nie mogą uwierzyć, że ktoś mógł wprowadzić tak nieludzki i szkodliwy przepis

Rząd wydał zakaz uczenia się dzieci zdrowych i chorych lub niepełnosprawnych na terenie tej samej placówki. Od września dzieci, które mają orzeczenie o konieczności nauczania indywidualnego nie mogą przyjeżdżać do szkoły i w niej się uczyć.


DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE MAJĄ SIEDZIEĆ W DOMACH !
Nowe przepisy nakazują ich nauczanie w domu, zakazują organizowania nauki tym dzieciom na terenie szkoły.
Do naszego Ośrodka zgłaszają się przerażeni rodzice, którzy własnie dowiedzieli się że ich dzieciom zakazano wstępu do szkoły. 


Wczoraj spotkaliśmy się z Panią Eweliną, mamą 14 letniego Kuby chorującego na zespół Aspergera:
"Moje dziecko ma problem z koncentracją podczas lekcji, po prostu rozpraszają je różne nawet ciche odgłosy, nie może się wtedy skoncentrować. Jest przy tym dzieckiem inteligentnym, a w przypadku matematyki nawet ponadprzeciętnie uzdolnionym. Mimo swojej choroby jest normalnym chłopcem, który ma w swojej klasie przyjaciół i dla którego grupa rówieśnicza jest bardzo ważna, spędza z nimi każdą przerwę.


Psycholog szkolny zaproponowała nam nauczanie indywidualne na terenie szkoły. Ten pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Kuba na przerwach spotykał się z rówieśnikami, bawił się z nimi, miał po prostu normalny kontakt z kolegami i koleżankami, a na zajęcia szedł najczęściej do biblioteki, gdzie w jednym z pomieszczeń w ciszy sam na sam z nauczycielem opanowywał program poszczególnych przedmiotów.


Wczoraj poszliśmy z Kubą do Poradni Szkolno - Pedagogicznej przy ulicy Wrzeciono 24 w Warszawie. Mimo że mieszkamy w Izabelinie Kuba uczył się w jednym z integracyjnych gimnazjów w stolicy.


Moje 14 latnie dziecko wyszło z poradni ze łzami w oczach ! 
Kuba dowiedział się, że rząd wprowadził przepisy, które zakazują mu nauki na terenie szkoły. Ma uczyć się w domu, nauczyciele będą przejeżdżać do niego - W SZKOLE MA SIĘ NIE POJAWIAĆ. 


Ponieważ mieszkamy ponad 20 km od szkoły, zapytałam jak szkoła poradzi sobie z dowozem nauczycieli ? Pani z poradni odpowiedziała, że dostanie nowych, dyrektor szkoły w której uczy się Kuba zatrudni nauczycieli na miejscu w Izabelinie."
"Moje chore dziecko" - mówi Ewelina - "zostało oderwane od nauczycieli, których zna, od przyjaciół i kolegów z którymi spotykało się codziennie i zostało uwiezione w domu tylko dlatego, że jest chore..."
Nie rozumiemy jak można było wprowadzić tak krzywdzące dzieci przepisy. 

 

Powiedzmy to wprost: 
Ministerstwo Edukacji we wrześniu 2017 wprowadziło w Polsce segregację dzieci zdrowych i chorych, krzywdząc tysiące polskich dzieci. I to dzieci chorych i niepełnosprawnych, które powinny znajdować się pod szczególną opieką !
W przypadku dzieci, które mają edukację włączającą, to rozporządzanie sprawia, że dziecko będzie musiało odbywać nauczanie indywidualne WYŁĄCZNIE w domu. Technicznie oznacza to jednak że z wielu klas integracyjnych zniknie połowa uczniów.


Przykład: 
Jeśli dziecko mieszkające 10 km od szkoły miało do tej pory muzykę, plastykę, wf z klasą, a matematykę, polski, historię indywidualnie z nauczycielem, ale na terenie szkoły - to teraz, zgodnie z przepisami, musiałoby jechać na muzykę do szkoły, potem wsiadać w auto i jechać na matematykę do domu, a następnie wracać, po godzinie, na wf do szkoły. Co to oznacza? Że dziecko zostanie w domu i nie będzie chodziło do szkoły...

 

[*] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz.U. 2017 poz. 1656

 

MEN: Indywidualne zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych w szkole (4 września 2017)

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że 1 września 2017 r. weszły w życie nowe przepisy umożliwiające organizację indywidualnych zajęć w szkole dla uczniów niepełnosprawnych (§ 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym). Pełna treść rozporządzenia.

 

Jeśli z indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynika potrzeba objęcia go indywidualnymi zajęciami edukacyjnymi lub zajęciami w grupie liczącej do 5 uczniów, to takie zajęcia szkoła ma obowiązek zapewnić.

 

Potrzeba taka musi zostać wskazana w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowywanym w szkole dla każdego ucznia niepełnosprawnego.

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którym stan zdrowia nie uniemożliwia ani znacznie nie utrudnia uczęszczania do szkoły, ale z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole, wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z klasą i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, mogą skorzystać z nowej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (§ 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

 

Zindywidualizowana ścieżka obejmuje zajęcia edukacyjne prowadzone indywidualnie z uczniem oraz zajęcia z klasą. Objęcie ucznia tą formą pomocy wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia ta jest obligatoryjna dla dyrektora szkoły.

 

Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym (edukacja tych uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych). //men.gov.pl