konsultant telefoniczny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MPRiPS) proponuje, aby rodzice dzieci niepełnosprawnych umożliwić podjęcie pracy w formie telepracy w dogodnych dla siebie godzinach. Z Kolei PFRON proponuje, aby po upuszczeniu WTZ jego uczestnik mógł wrócić z powrotem w ciągu 90 dni, bez obawy o utratę miejsca w WZT. Przedstawione propozycje mają realizować program „Za życiem”. Zaproponowano również inne pomniejsze zmiany.

 

Projekt ustawy przygotowany przez resort pracy zakłada zmianę w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie działania warsztatów terapii zajęciowej oraz także zmiany w innych ustawach w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

 

Istotą projektowanych rozwiązań jest stworzenie mechanizmów wsparcia dla rodzin w zakresie, m.in.:


- usług wspierających i rehabilitacyjnych przez prowadzenie zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej
- uprawnienia osób ubezpieczonych chorobowo do zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka do 18 roku życia,
- korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, w tym telepracy.

 

W projekcie ustawy przewidziano również wprowadzenie standardów działania wtz, co jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia na optymalnym poziomie celów realizacji tej formy rehabilitacji.


Pozostałe zmiany dotyczą:
1) postępowań administracyjnych uregulowanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o rehabilitacji” . Zaproponowano, by w przypadku decyzji wydawanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „PFRON” oraz wojewodę w postępowaniach prowadzonych na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego, środek zaskarżenia w postaci odwołania zastąpić innym środkiem przewidzianym w przepisach kpa, tj. wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2) obowiązków i praw pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą. Zmiany mają charakter doprecyzowujący i porządkujący.

 

Telepraca wygodna i dostosowana do możliwości opiekuna

Propozycja resortu pracy zakłada, że rodzice osób niepełnosprawnych będą mogli wnioskować do pracodawcy o wprowadzenie elastycznych godzin pracy. Projektowane zmiany przepisów kodeksu pracy obejmują wykonywanie pracy w przerywanym czasie pracy lub indywidualnym rozkładzie czasu pracy albo w ruchomym czasie pracy.


Ponadto rodzice osób niepełnosprawnych mogliby wnioskować o wykonywanie pracy w formie telepracy. W projekcie podkreślono jednak, że pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia wniosku, jedynie w przypadku, gdy jego uwzględnienie byłoby niemożliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

 

Proponowane rozwiązania dotyczą m.in. rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz rodziców dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Do WZT będzie można wrócić w ciągu 90 dni
Zmiany mają też dotyczyć Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) poprzez zwiększenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych, które opuściły WTZ w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.


Podstawowym celem WTZ będzie przygotowanie osób niepełnosprawnych do niezależnego życia. Działania powinny skupiać się przede wszystkim na umożliwianiu osobom niepełnosprawnym osiągania jak najwyższego poziomu samodzielności i niezależności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym, a także ich skutecznej integracji ze społeczeństwem.

 

Pełniąca obowiązki prezesa PFRON Dorota Habich powiedziała we wtorek 3 października 2017, że zostanie wprowadzone kilka dodatkowych elementów umożliwiających osobie niepełnosprawnej, która jest uczestnikiem warsztatu, wejście na rynek pracy w taki łagodny sposób, żeby mogła oswoić się ze swoimi obowiązkami i z rolą pracownik.

 

Wskazała też, że wśród propozycji jest również wprowadzenie praktyk zawodowych i staży dla uczestników WTZ, a także regulacje umożliwiające ich powrót w przypadku niepowodzenia zatrudnienia.

 

PFRON proponuje, aby osoba niepełnosprawna mogła w ciągu 90 dni powrócić do WTZ bez utraty miejsca w Warsztacie i mogłaby podejmować trzy takie próby. Będzie to wciąż finansowane przez fundusz, niezależnie od tego, czy pojawi się nowy uczestnik na to miejsce, czy nie.

 

Wydłużenie okresu zasiłkowego

Proponowane regulacje zakładają również wydłużenie okresu zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Dajesz ulgę gdy więcej zatrudniasz
Kolejną proponowaną zmianą jest zwiększenie zatrudnienia w firmach, które udzielają ulg innym podmiotom, które kupują od nich produkty i usługi.

 

Pracodawcy, którzy będą chcieli dalej przyznawać klientom obniżenia we wpłatach na PFRON, będą musieli zwiększyć z 30 proc. do 50 proc. wskaźnik zatrudnienia osób ze znaczną lub umiarkowaną dysfunkcją zdrowotną.

 

Dojście do tego poziomu będzie się odbywało stopniowo, bo jeszcze w 2018 r. będzie obowiązywał 30-proc. wskaźnik, w 2019 r. wzrośnie do 40 proc., a 50 proc. będzie musiał wynosić od 2020 r.

 

Projekt, który został skierowany do konsultacji, jest już kolejnym, który realizować ma program "Za życiem". Każdy zainteresowany może zapoznać się z propozycjami na stronie internetowej ministerstwa pracy.

 

 

// MPRiPS, pap