Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS) wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki o zmianę wymogu przedstawiania przez studentów zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej o wysokości dochodów na potrzeby uzyskania stypendium socjalnego. Zdaniem Federacji taki wymóg powinien być zniesiony, bo nie ma do tego żadnej podstawy prawnej. 

 

Federacja w połowie listopada 2020 wystąpiła do Ministra Edukacji i Nauki, a także do Minister Rodziny i Polityki Społecznej, o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, której celem będzie zniesienie obowiązku przedkładania przez studentów zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej na potrzeby ustalenia prawa do stypendium socjalnego. Jak wykazuje Federacja - obowiązek narzucony studentom jest sprzeczny z przepisami ustawy o pomocy społecznej, a także kodeksem postępowania administracyjnego w zakresie możliwości poświadczania sytuacji dochodowej osób oraz rodzin nie objętych wcześniej pomocą społeczną.

 

Często student nie może dostarczyć zaświadczenia przez co nie może dostać stypendium socjalnego na uczelni. Jedne ośrodki pomocy społecznej (OPS) wydają zaświadczenie – choć nie muszą, inne sugerują złożenie wniosku o jakieś świadczenie z pomocy społecznej i na tej podstawie mogą wystawić zaświadczenie dla uczelni, a inne OPS-y w ogóle nie chcą wystawiać zaświadczeń.

 

Federacja w piśmie adresowanym do obu resortów argumentuje, że wspomniana ustawa o pomocy społecznej, jak też art. 217 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), wykluczają wydanie zaświadczenia w stosunku do osób i rodzin, które nie korzystają z systemu pomocy społecznej (nie są objęte pomocą społeczną i nie otrzymywały świadczeń przed złożeniem wniosku o zaświadczenie), a więc większości studentów, którzy zgłaszają się o ww. dokument do OPS. Także wydanie zaświadczeń w stosunku do osób i rodzin, które wprawdzie skorzystały z pomocy, ale w okresach wcześniejszych – jest problematyczne.

 

Federacja proponuje zatem całkowicie zrezygnować całkowicie z obowiązku dostarczania przez studenta ww. zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (przy zachowaniu udokumentowania dochodu jego rodziny), bądź alternatywnie wprowadzić jedynie taką możliwość (nie obowiązek) dla tych studentów, których rodziny w ostatnich trzech miesiącach skorzystały ze świadczeń pomocy społecznej wymagających udokumentowania dochodu.