Do końca roku w Mu­zeum Ślą­ska Opol­skie­go w Opolu za­wi­sną ta­blicz­ki in­for­ma­cyj­ne pi­sa­ne al­fa­be­tem Bra­il­le'a, dla nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych wy­dru­ko­wa­ny zo­sta­nie in­for­ma­tor o pla­ców­ce oraz po­wsta­nie do­ty­ko­wa mi­nia­tu­ra ma­kie­ty XVIII-wiecz­ne­go Opola.

 

Wszyst­ko po to – wy­tłu­ma­czy­ła dy­rek­tor Mu­zeum Ślą­ska Opol­skie­go Ur­szu­la Za­jącz­kow­ska - by pro­wa­dzo­na pla­ców­ka stała się atrak­cyj­nym i przy­ja­znym miej­scem dla osób sła­bo­wi­dzą­cych lub nie­wi­do­mych.

 

- Już w tej chwi­li kilka razy w roku przyj­mu­je­my 20-30-oso­bo­we grupy zwie­dza­ją­cych z dys­funk­cja­mi wzro­ku, ale chcie­li­by­śmy, aby mogło ich być wię­cej.

 

Więcej na opet.pl/PAP z 20 sierpnia 2013