Senat za nowelizacją ustawy o rehabilitacji niepełnosprawnych26 lipca 2012 Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.


W przyjętej ustawie uściślono przepisy dotyczące systemów wspierania ze środków publicznych zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, a także urealniono wysokość wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne w stosunku do ponoszonych kosztów płacy.


Wśród najważniejszych zmian są:


-pensja dla niepełnosprawnego musi być przelewana na jego rachunek bankowy albo w SKOK lub ma być dostarczona przekazem pocztowym (niekoniecznie przez Pocztę Polską). Dopiero potem pracodawca będzie mógł wystąpić do PFRON o refundację wynagrodzenia,


- o dofinansowania do pensji niepełnosprawnego będą mogły starać się również podmioty sektora finansów publicznych a nie tylko firmy prywatne,


- wzmocnienie uprawnień kontrolnych prezesa PFRON. Za utrudnianie kontroli i nieprzestrzeganie ustawy o rehabilitacji niepełnosprawnych, firma będzie mogła być ukarana grzywną w kwocie 5000 zł,


- przyznanie Pełnomocnikowi rządu ds. osób niepełnosprawnych władzy nadzorczej nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,


- Pełnomocnik może wymierzyć firmie 500 zł grzywnę za nie przekazywanie w terminie informacji miesięcznej i rocznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz o osób niepełnosprawnych,


- urealnienie podstawy naliczania refundacji wynagrodzenia w oparciu o najniższą krajową od 1 września 2012 do grudnia 2012 w kwocie 1386 zł. (Zaznaczono, że w całym roku 2011 oraz w okresie 1 stycznia -31 sierpnia 2012 roku za najniższą płacę krajową przyjmuje się tą obowiązującą w 2009 roku czli 1276 zł).


-inne pomniejsze.


Ponieważ Senat nie wniósł poprawek do projektu nowelizacji ustawy, ustawa zmieniająca trafi do podpisu prezydenta. Ustawa z wyjątkami zacznie obowiązywać 14 dni po ukazaniu się w Dzienniku Ustaw.