15 września 2016 PFRON zakończył nabór propozycji zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W wyniku tego naboru wpłynęło setki propozycji, które teraz będą analizowane. Niestety niepełnosprawni nie mieli okazji wypowiedzieć się, choć PFRON stoi na stanowisku, że KAŻDY mógł zgłosić propozycję zmian.

 

1 grudnia 2016 na stronie internetowej PFRON pojawił się komunikat, że w ramach konsultacji ogłoszonych przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynęło setki zgłoszeń „mających na celu zbudowanie otoczenia prawnego przyjaznego osobom niepełnoprawnym, pracodawcom i organizacjom pozarządowym”.

 

Podmioty, które zdecydowały się przedłożyć propozycje – przedkładały zarówno pojedyncze uwagi, jak i kompleksowe projekty zmiany ustawy o rehabilitacji, a nawet projekt ustawy uzupełniającej rozwiązania z ustawy o rehabilitacji, tj. projekt ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością. Szereg uwag zgłoszono do aktów wykonawczych do ustawy o rehabilitacji, a także zgłoszono postulaty zmian m. in. w ustawie o pomocy społecznej, ustawie – Prawo budowlane, a nawet w Kodeksie cywilnym.

 

Główne postulaty to:
1. horyzontalne podejście do osób niepełnosprawnych, w powiązaniu z zapisami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 13 grudnia 2006 r., w tym w szczególności zdefiniowanie niepełnosprawności opisywanej w połączeniu z oddziaływaniem różnych barier, które utrudniają prawidłowy udział w życiu społecznym danej osoby;
2. reforma systemu orzekania o niepełnosprawności – kierunkowo zmiana będzie uwzględniała wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), ponieważ jest ona klasyfikacją cech charakterystycznych stanu zdrowia człowieka w kontekście jego indywidualnej sytuacji życiowej oraz wpływów otaczającego środowiska;
3. wzmocnienie systemu wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych;
4. przegląd i uproszczenie zasad realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym;
5. zapewnienie realizacji usług przez jeden podmiot („jedno okienko”), np. skoncentrowanie wszystkich zadań służących rehabilitacji leczniczej w jednym podmiocie;
6. zwiększenie efektywności warsztatów terapii zajęciowej w zakresie rehabilitacji zawodowej;
7. uporządkowanie chronionego rynku pracy.


Lista wszystkich postulatów – plik DOCX, ok. 300 KB

Na kłamstwie nie zbudujesz nic trwałego

Z komunikatu PFRON dowiadujemy się, że Fundusz zaprosił WSZYSTKICH interesariuszy do przedkładania za pośrednictwem Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, propozycji zmian do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Wszystkich interesariuszy???.

 

Osoba czytająca taki komunikat może odnieść wrażenie, PFRON w dobroci swojego serca umożliwił wszystkim zainteresowanym składanie propozycji, a zwłaszcza osobom niepełnosprawnym. Wydawałoby się to całkiem logiczne, że jakaś instytucja działająca na rzecz niepełnosprawnych pyta się samych niepełnosprawnych co należy zmienić, aby im w jeszcze lepszy sposób pomóc. Tyle tylko, że TO EWIDENTNE KŁAMSTWO ze strony PFRON, bowiem osoba niepełnosprawna (tzw. statystyczny Kowalski) nie mogła zgłosić propozycji zmian w ramach ogłoszonych konsultacji, bo nie pozwalał na to sam formularz „konsultacyjny”. Na ten fakt zwracała uwagę fundacja WATCHDOGPFRON (Konsultacje społeczne ws. ustawy o rehabilitacji: tylko dla wybranych?, watchdogpfron.pl z 12 września 2016).

 

Każdy niepełnosprawny miał zapewne nadzieję, że nowy PFRON to jest właśnie TA WŁAŚCIWA osoba, która w końcu coś zmieni. To pan prezes PFRON Robert Kwiatkowski powiedział otwarcie i bez owijania w bawełnę, że PFRON nie spełnia swojej roli i trzeba to zmienić. Tylko na końcu – zresztą jak zawsze – niepełnosprawni zostali najzwyczajniej w świecie zrobieni w balona. Szkoda, bo zapowiadało się wszystko bardzo dobrze, a wyszło jak zawsze.

 

Wszystko o was i wszystko bez was – tak powinno brzmieć nowe motto PFRON-u.