27 września 2017 PFRON ogłosił nowy program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”, który jak wskazuje nazwa ma pomóc niepełnosprawnym dotkniętym przez żywioły.

 

Program został podzielony na dwa moduły, np. można otrzymać jednorazową pomoc finansową na naprawę uszkodzonego sprzętu rehabilitacyjnego. Wnioski o pomoc należy składać najpóźniej do 1 grudnia 2017. Dokładny opis programu i stosowne informacje można znaleźć na stronie internetowej PFRON – link na końcu tekstu.

 

Do kogo adresowana jest pomoc?
Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:
- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
oraz
- dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia


zamieszkujące na terenie gmin poszkodowanych w wyniku żywiołu w sierpniu 2017 r., których wykaz określony został w załączniku:
1. do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1547, z późn. zm.),
2. do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1583).

 

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?

W ramach Modułu I programu każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę. Wysokość wnioskowanej pomocy Wnioskodawca w formularzu wniosku powinien określić łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych, których dotyczy przedmiotowy wniosek. Jest to pomoc doraźna niepodlegająca rozliczeniu wydatkowana zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej.


Podopieczny/podopieczni, którego/których dotyczy wniosek w ramach Modułu I musi/muszą zamieszkiwać razem z Wnioskodawcą w obrębie tego samego gospodarstwa domowego (pobyt stały).

 

Pomoc w ramach Modułu I dotyczy tylko tych adresatów programu, w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.).

 

W ramach Modułu II programu można otrzymać jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).


Zgodnie z postanowieniami programu świadczenie wypłacane w ramach Modułu II przeznacza się na:
1) zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu,
2) usunięcie powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – zakup/naprawę sprzętu /urządzeń.


Wysokość świadczenia przypadającego danej osobie niepełnosprawnej w przypadku:
a) naprawy sprzętu/urządzenia – nie może przekroczyć 100% kosztów jej dokonania z zastrzeżeniem,
że koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu/urządzenia (realizator programu będzie dokonywać weryfikacji, czy zasadne jest przeprowadzenie naprawy
w odniesieniu do ewentualnego zakupu nowego sprzętu/urządzenia takiego samego jak uszkodzony/e lub w przypadku braku możliwości zakupu nowego takiego samego urządzenia/sprzętu w odniesieniu do urządzenia/sprzętu o takich samych lub zbliżonych parametrach),
b) utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego /przedmiotu ortopedycznego objętego dofinansowaniem ze środków PFRON – nie może przekroczyć kwoty jego zakupu (przy ustaleniu wysokości kwoty zakupu brany jest pod uwagę również ewentualnie wniesiony przez Wnioskodawcę wkład własny),
z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę.


W uzasadnionych przypadkach adresatowi programu może być udzielana pomoc w postaci indywidualnego wsparcia wykraczającego poza pomoc określoną w Module I i w Module II programu. Podstawą decyzji jest złożenie przez jednostkę samorządu powiatowego do Oddziału PFRON pisemnego wniosku o udzielenie adresatowi programu indywidualnego wsparcia. Warunki i zakres udzielenia indywidualnego wsparcia każdorazowo określone zostaną odrębną decyzją Zarządu PFRON.

 

Kto jest realizatorem programu, gdzie i do kiedy należy składać wnioski?

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy. Samorząd powiatowy wyznacza jednostkę organizacyjną do realizacji programu, która dysponuje formularzami wniosków, rozpatruje złożone wnioski i podejmuje decyzje w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy – na ogół jednostką tą jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.


Załączniki do wniosku
Wykaz załączników został określony w pkt 5 formularza wniosku. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada załączników wymienionych we wniosku, niezbędnych do podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania, realizator programu na potrzeby realizacji programu wykorzysta dokumenty i informacje dotyczące Wnioskodawcy posiadane przez siebie (przy zaangażowaniu swoich jednostek organizacyjnych) lub pozyska je za zgodą Wnioskodawcy z innych urzędów.

 

Wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 1 grudnia 2017 roku.

 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” [ LINK do opisu programu PFRON]