PFRON poinformował, że do 28 lutego 2018 samorządy mogą ubiegać się o środki w ramach programu Aktywny Samorząd 2018. Dzięki temu programowi osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do, np. kosztów nauki, zakupu protez czy adaptacji samochodu.

 

W porównaniu do poprzedniej edycji programu nie nastąpiły wielkie zmiany. W obecnym roku 2018 ponownie nie przewidziano środków na zakup wózków o napędzie elektrycznym, jednak podniesiono z 2000 zł do 3000 zł dofinansowanie do pokrycia kosztów utrzymania sprawności technicznej wózka o napędzie elektrycznym.

 

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 

Moduł I:
Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
w szkole policealnej,
w kolegium,
w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2018 r.
2. Modułu II:
dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).


Więcej szczegółów w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe (docx 55 KB)