Minister finansów i sejmowa komisja finansów publicznych, która zaopiniowała zmiany w budżecie PFRON na 2018 r.  zgodzili się zwiększyć dofinansowanie do Warsztatów Terapii Zajęciowej, pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołów, a także na powstanie nowego programu wsparcia osób niepełnosprawnych po 25. roku życia opuszczających system edukacji.

 

Większa pomoc dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ)
PFRON przekaże zwiększona pulę środków do powiatów, które zostaną przeznaczone na zwiększenie finansowania pobytu każdego uczestnika warsztatów. Obecnie dotacja wynosi 15 996 zł zaś od 1 lipca roczne wsparcie na jednego uczestnika wyniesie 16 596 złotych i będzie wzrastać w kolejnych latach: w 2019 r. dofinansowanie wyniesie 17 796 zł, w 2020 r. – 18 996 zł. Zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej spowoduje poprawę funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz zapewni możliwość dalszego ich rozwoju.


WTZ przygotowują osoby z niepełnosprawnościami m.in. do aktywności zawodowej. W kraju prowadzonych jest 715 warsztatów terapii zajęciowej, z których korzysta ok. 27 tys. osób niepełnosprawnych.

 

Natomiast pobyt jednego pracownika niepełnosprawnego (ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) w Zakładzie Aktywności Zawodowej z obecnej kwoty 18 500 zł wzrośnie od 1 stycznia 2019 roku do 22 000 zł.


Będą także nowe programy PFRON

Uruchomiany zostanie program dotyczący prowadzenia zajęć klubowych dla osób niepełnosprawnych, które opuściły WTZ w związku z podjęciem zatrudnienia oraz dla osób niepełnosprawnych będących kandydatami do uczestnictwa w WTZ. Celem programu będzie wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym. Będę prowadzone przez warsztaty zajęcia klubowe jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Przyznane w ramach programu dofinansowanie dotyczyć ma kosztów prowadzenia zajęć klubowych, które mogą obejmować aktywne formy wspierania osób niepełnosprawnych w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia. Na realizację programu w br. planowana jest kwota 1,2 mln zł i objęcie wsparciem 1 000 osób.


Drugi nowy program dotyczy osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia opuszczających system edukacji. Przyznawane w ramach programu dofinansowanie dotyczyć ma kosztów prowadzenia wsparcia zapewniającego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej. Planowany koszt realizacji programu w 2018 r. wyniesie 12,9 mln zł. W ramach programu planowane jest objęcie wsparciem 1 500 osób.

 

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku żywiołów
Dzięki zmianom w planie finansowym możliwe będzie także wspieranie osób niepełnosprawnych poszkodowanymi w wyniku żywiołu (powódź i inne ekstremalne zdarzenia atmosferyczne oraz katastrofy naturalne) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program będzie stanowił kontynuacje działań prowadzonych w poprzednim roku w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”. Na realizację planuje się przeznaczyć kwotę 4 mln zł celem objęcia wsparciem ok. 1.800 osób niepełnosprawnych.