2 września 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej opublikował co należy zrobić, aby otrzymać świadczenie uzupełniające 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dostępny jest też wniosek o przyznanie świadczenia.

 

O świadczenie uzupełniające mogą się starać osoba, jeśli:


1. ukończyła 18 lat
2. jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli ZUS ma takie orzeczenie w Twojej dokumentacji emerytalno-rentowej – nie musisz go dołączać.
3. nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jest uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
albo
jest uprawniona do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.

 

WAŻNE! 
Przy ustalaniu kwoty 1600 zł ZUS nie bierze pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.


Niestety dotyczy to tylko renty rodzinnej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Renty rodzinne rolnicze, policyjne, wojskowe itd. są liczone do limitu !!!.

 

Pełen wykaz dochodów, które są zaliczane do limitu - pdf

 

4. musi mieć miejsce zamieszkania w Polsce
5. ma polskie obywatelstwo
lub
ma prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej


lub
ma zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).


Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może przysługiwać.

 

Wniosek – osobiście do ZUS lub pocztą

Wniosek można pobrać ze strony ZUS. Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć w oddziale ZUS lub wysłać pocztą. Na chwilę obecną ZUS nie przewiduje wniosków elektronicznych i składanie ich za pośrednictwem ZUS PUE.

 

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE
DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
https://drive.google.com/file/d/1ijUnKNIDeVt1M6HR2pR-bVovUaH6EHsV/view

 

Pomoc przy wypełnianiu wniosku można uzyskać we wszystkich placówkach ZUS w salach obsługi klientów - w godzinach otwarcia sal oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00.

 

W jakim czasie otrzyma się decyzję?
Decyzję o przyznanie świadczenia 500 plus - ZUS wyda w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

 

Jeśli wniosek zostanie złożony przed 1 grudnia 2019 roku, na wydanie decyzji w sprawie świadczenia uzupełniającego ZUS będzie mieć 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji (zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o świadczeniu uzupełniającym).