Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał, że PFRON co do zasady ma 5 lat, a nie 10 lat na dochodzenie zwrotu dotacji na zatrudnianie osób z orzeczeniem - pisze dziennik Rzeczpospolita.

 

PFRON w postępowaniach weryfikacyjnych dot. dofinansowania do wynagrodzenia dla pracowników z orzeczeniem przyjmował, że ma dziesięcioletni okres przedawnienia roszczeń o zwrot dotacji, jeśli jej wypłata nastąpiła niezgodnie z prawem. Ze stanowiska UOKiK wydanego na wniosek Federacji Przedsiębiorców Polskich wynika, że ten okres powinien być o połowę krótszy.


UOKiK w pismie nr DMP-2.52.179.2019.AH z 6 sierpnia 2019 wskazuje, że środki PFRON, stanowiące pomoc publiczną przekazaną nienależnie przedsiębiorcom tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, podlegają zwrotowi na podstawie art. 49e ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych.

 

Przepisy ustawy o finansach publicznych wskazują, że do spraw dotyczących niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, nieuregulowanych tą ustawą, stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy Działu III ordynacji podatkowej. Należności te przedawniają się więc z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności (art. 70 ordynacji podatkowej).

 

Jest jednak jeden wyjątek


PFRON dalej ma możliwość dochodzenia przez 10 lat należności, ale tylko w sytuacji, jeśli zwrotu dotacji zażąda Komisja Europejska. Zgodnie z art. 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uprawnienia windykacyjne KE przedawniają się bowiem w tym terminie.

 

Wiceprezes OBPON.org Edyta Sieradzka komentując to na łamach gazety powiedziała, że "takie stanowisko to prawdziwa rewolucja w rozliczeniach z PFRON". - Fundusz od lat zastrzega sobie dwa razy dłuższy niż w sprawach podatkowych czy ubezpieczeniowych okres dochodzenia roszczeń. Tymczasem przepisy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych zmieniają się nawet kilka razy w ciągu roku i nikt już nie pamięta, jakie reguły wypłaty wsparcia obowiązywały przed dziesięciu laty - wskazała Sieradzka w dzienniku.

 

// Mateusz Rzemek, PFRON ma tylko pięć lat na kontrolę - stanowisko UOKiK ważne dla firm, rp.pl z 27 stycznia 2020