aktywny samorzad PFRON

PFRON poinformował o warunkach brzegowych i kierunkach działań w ramach programu Aktywny Samorząd na rok 2021. Budżet programu to 189,62 mln zł (w 2020 roku wynosił 180,79 mln zł).

 

W 2021 roku PFRON w dalszym ciągu będzie dofinansowywał wózki o napędzie elektrycznym (min 10 tys. Zł, max 25 tys. zł, utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka (3500 zł z zastrzeżeniem, że na 1 akumulator jest limit max 1000 zł) oraz zakup skutera o napędzie elektrycznym  lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (7500 zł).

 

PFRON poinformował, że wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100), w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:


1. a) uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

2. b) posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

3. c) są zatrudnione (w rozumieniu programu) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10 (warto zaznaczyć, że w 2020 roku było to aż 25 pkt, więc osoby niezatrudnione stały na przegranej pozycji),

4. d) posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

5. e) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,

6. f) w 2020 lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.


Pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków (w odniesieniu do pozostałych 50 punktów oceny merytorycznej), określa realizator programu.

 

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I
Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od 1 marca 2021 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada na 31 sierpnia 2021 r.

 

// Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku – 11 stycznia 2021, format pliku DOC