W ramach projektu „AudioMovie” zostało opracowane innowacyjne w skali światowej rozwiązanie polegające na opracowaniu aplikacji na urządzenia przenośne umożliwiającej odtwarzanie alternatywnych ścieżek dźwiękowych w kinie oraz telewizji (audiodeskrypcja, wersja lektorska, dubbing), które odtwarzane są synchronicznie z obrazem. Aplikacja w szczególny sposób dedykowana jest osobom z ubytkiem słuchu i wzroku lub cierpiącym na dysleksję. W chwili obecnej wszystkie te osoby ze względu na wrodzoną lub nabytą niepełnosprawność mają ograniczony dostęp do kultury, przez co są wykluczane z życia społecznego.

 


Audiomove przeciwdziała wykluczeniu społecznemu

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych stanowi, że prawo osób starszych i niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym jest nierozerwalnie związane jest ze świadczeniem dostępnych medialnych usług audiowizualnych. Tymczasem osoby z niepełnosprawnością wzroku i starsze są bardzo często wykluczane z życia kulturalnego, co w konsekwencji prowadzi do wykluczenia z życia społecznego ze względu na brak dostępu do wspomnianych usług audiowizualnych.

 

W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwować można wyraźne ożywienie w zakresie podejmowania przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z dysfunkcjami narządu wzroku poprzez wprowadzanie usług dodatkowych zwiększających dostępność usług podstawowych takich jak audiodeskrypcja (AD – audiodeskrypcja to umieszczany między dialogami aktorów dodatkowy opis słowny najważniejszych elementów obrazu dostarczający osobom z dysfunkcją wzroku tych informacji, które przez innych widzów odbierane są wyłącznie w postaci wizualnej, umożliwiający im śledzenie fabuły filmu) lub audiodeskrypcja z audionapisami (AS – tłumaczenie audiowizualne w formie napisów czytanych na głos przez lektora w celu udostępnienia obcojęzycznych dialogów osobom niewidomym korzystającym z audiodeskrypcji).

 

Doceniając te inicjatywy należy równocześnie zauważyć, że podjęte kroki nie są wystarczające, a sytuacja w Polsce w zakresie dostępności kina dla osób z dysfunkcją wzroku nadal nie jest satysfakcjonująca, głównie ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury w kinach. Nawet jeżeli dystrybutorzy zapewniają audiodeskrypcję, kina często nie dysponują słuchawkami, dzięki której osoby z dysfunkcją wzroku mogłyby z niej korzystać. Zakup zestawów słuchawkowych jest kosztowny.

 

Obecne rozwiązania są drogie i nierentowne

Obecnie, aby pokazać film z audiodeskrypcją w sposób uznawany na całym świecie za odpowiedni (tj. osoby z dysfunkcją wzroku uczestniczą w ogólnodostępnym seansie wspólnie z osobami widzącymi) trzeba zagwarantować jej użytkownikom słuchawki na podczerwień. Koszt wynajmu sprzętu to ok. 350 pln netto dziennie. Prawdopodobieństwo, że koszt wynajmu słuchawek zwróci się w cenie biletu jest niewielkie. Dlatego duże sieci kin, które mogą pokryć taki wydatek oferowały filmy z audiodeskrypcją wyłącznie przez określony czas. Natomiast kina „małe” czy znajdujące się w mniejszych miejscowościach nie były w stanie takich kosztów ponieść, a tym samym zapewnić dostępu do audiodeskrypcji, co bezpośrednio przekłada się na ograniczenie dostępu do kultury dla osób z dysfunkcją wzroku oraz mniejszą konkurencyjność kin „małych”.

 

Jeżeli chodzi o osoby starsze i osoby cierpiące na dysleksję – z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że osoby w wieku 55+ i osoby cierpiące na dysleksję, często rezygnują z wyjścia do kina ze względu na konieczność czytania napisów. A gdyby osoby te miały wybór, wybierałyby w kinie wersję lektorską lub dubbing.


Strona projektu http://audiomovie.pl