Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prognozuje, że w 2018 roku przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie ok. 43,51 zł czyli o 2,7 proc. w stosunku do 2017 roku. Niestety inflacja ma być niewiele niższa.

 

Sposób ustalania wysokości emerytur i rent określa ustawa o emeryturach i rentach z FUS. Wskaźnik waloryzacji odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Aktualna prognoza inflacji emeryckiej w 2017 r. wynosi - 102,1%. Z kolei prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. na poziomie 3% oznacza, że prognozowane obligatoryjne 20% realnego wzrostu wynagrodzeń za rok 2017 wynosi 0,6%.

 

W efekcie prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. wyniesie nie mniej niż 102,7%.  Przy tym wskaźniku oznacza to, że [*]:

 

- najniższe świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną z 1000 zł do 1027 zł, tj. o 27 zł,
- przeciętna emerytura wzrośnie z 2163,59 zł do 2222,01, tj. o ok 58,42 zł,
- przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie z 1611,37 zł do 1654,88 zł, tj. o  ok. 43,51  zł,
- przeciętna renta rodzinna wzrośnie z 1888,68 zł do 1939,67 zł, tj. o ok. 50,99 zł.

 

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, przy wskaźniku 102,7%, szacowany jest na ok. 5,4 mld zł (skutek za 10 miesięcy od marca do grudnia).

 

[*] Należy nadmienić, że rzeczywista wielkość wskaźnika waloryzacji znana będzie w lutym 2018 r., po podaniu przez Prezesa GUS stosownych wskaźników makroekonomicznych za rok 2017.

 

Inflacja ma być niższa niż 2,7 proc.

W połowie czerwca 2017 roku rząd założył, że w przyszłym roku inflacja ma wynieść 2,3 proc. Z kolei z projekcji inflacji Narodowego Banku Polskiego z połowy lipca 2017 roku wynika, że inflacja w 2018 roku ma wynieść 2 proc. 

 

Innymi słowy świadczenia emerytalne realnie wzrosną niewiele ponad inflację. Jeśli jednak uwzględni się podwyżki czynszu, prądu, ogrzewania czy wody, realnie siła nabywcza rent i emerytur w przyszłym roku będzie niższa niż obecnie.