Stół na którym leży otwarta książka, bok leżą na sobie inne książki

W drugiej połowie listopada 2017 roku wreszcie został opublikowany raport syntetyczny zawierający zidentyfikowane bariery prawne, administracyjne i organizacyjne wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz kierunki działań dotyczących przezwyciężania tych barier. [Aktualizacja 24 listopad 2017]

 

Raport objął analizę dokumentów zastanych (m.in. aktów prawnych, strategii oraz programów rządowych i samorządowych, a także raportów z dotychczas przeprowadzanych analiz w przedmiotowym zakresie) oraz przeprowadzenie panelu ekspertów w trakcie którego eksperci zewnętrzni niebędący członkami/członkiniami zespołu projektowego, poddali ocenie wnioski płynące z analizy oraz odnieśli się do zaproponowanych kierunków działań (trzy sesje Panelu odbyły się w styczniu 2017 r.).

 

Raport zawiera także analizę faktycznej sytuacji osób niepełnosprawnych w powiązaniu z funkcjonowaniem szeroko rozumianego aparatu publicznego. Ponadto opracowanie przedstawia istniejące bariery utrudniające pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w funkcjonowaniu społecznym, w kontekście realizacji praw wynikających z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON). W raporcie są powiązane, zidentyfikowane podczas analizy, bariery z konkretnymi rozwiązaniami o charakterze prawnym, organizacyjnym i administracyjnym oraz zaproponowane pożądane kierunki zmian.

 

Z całego raportu wyłania się jeden przekaz, który w zasadzie wyjaśnia wszystko, co portal nie-pelnosprawni.pl powtarzał jak mantrę:

 

Jednym z podstawowych problemów prawnych osób niepełnosprawnych w Polsce nie jest brak określonych uprawnień, ale niemożność ich wyegzekwowania. Duża część postanowień KPON znajduje odzwierciedlenie w krajowym porządku prawnym, a osoby niepełnosprawne mają teoretyczną możliwość korzystania ze swych praw. Wadą systemową jest jednak niemożność ich faktycznej realizacji”. - Raport syntetyczny, strona 17 (!!!)

 

Innymi słowy niepełnosprawnym Polsce żadna Konwencja nie była potrzebna, wystarczyło realizować obowiązujące już w naszym prawne regulacje. Tak się nie stało i Konwencja też tego nie zmieni.

 

Raport został podzielony na 4 główne działy:

Część I. Priorytety strategiczne procesu wdrażania KPON w Polsce – te priorytety uwzględniają postulaty formułowane przez poszczególne środowiska osób niepełnosprawnych oraz środowiska eksperckie dotyczące poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych oraz ograniczania barier występujących we wdrażaniu Konwencji. Dokument ten uwzględnia również perspektywę zrównoważonego rozwoju społecznego oraz tzw. rozwoju włączającego osoby niepełnosprawne.

 

Część II. Bariery występujące w obszarach wdrażania KPON oraz kierunki działań służące ich eliminacji – synteza raportów tematycznych. Opracowanie rozdziału zawierającego zidentyfikowane bariery prawne, administracyjne, organizacyjne wdrażania KPON oraz nakreślającego kierunki działań do zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji.

 

Część III. Problemy wdrażania KPON z perspektywy osób niepełnosprawnych, propozycje ich rozwiązania - synteza raportów środowiskowych. Część trzecia raportu syntetycznego stanowi syntezę przygotowanych w ramach projektu raportów środowiskowych. Przedstawia sytuację tych środowisk oraz formułowane przez nie, z perspektywy własnych potrzeb i interesów, postulaty dotyczące wdrażania KPON. Raporty środowiskowe opracowane zostały dla dziesięciu środowisk: osób z niepełnosprawnością ruchową; wzrokową; słuchową; dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową; osób z niepełnosprawnością intelektualną; osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego; osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; osób z niesprawnością spowodowaną zaburzeniami i urazami neurologicznymi; osób z niepełnosprawnością spowodowaną chorobami przewlekłymi oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną i wymagającą wysokiego poziomu wsparcia.

 

Część IV. Plan działań dla polityk publicznych i ich koordynacji zapewniającej komplementarność i spójność polityk w procesie wdrażania Konwencji. Część czwarta Raportu syntetycznego poświęcona została sformułowaniu wniosków dotyczących pożądanych kierunków działań służących eliminacji barier we wdrażaniu Konwencji, które występują w poszczególnych obszarach jej implementacji, a także zaadresowaniu tych działań do 24 polityk publicznych, z uwzględnieniem prawnego, administracyjnego oraz organizacyjnego aspektu tych działań. „Plan działań…” stanowić będzie punkt wyjścia dla zrealizowania drugiego zadania projektowego, którym jest sformułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień Konwencji ONZ.

 

65 innych raportów czeka na publikację od marca 2017

Raport syntetyczny zawiera blisko 740 stron o problemach we wdrażaniu Konwencji o prawach Osób Niepełnosprawnych. Jednak to dopiero początek wysypu publikacji, bowiem raport odwołuje się do innych 65 specjalistycznych opracowań, które są gotowe i czekają na publikację od … marca 2017 roku.

 

Z resztą były już problemy z samym raportem syntetycznym opracowanym przez Kancelarię Prawną Domański, Zakrzewski, Palinka Sp. k. Raport nie mógł być wcześniej opublikowany, bo ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej twierdziło, że Kancelaria musi przenieść prawa autorskie. Z kolei Kancelaria twierdziła, że ministerstwo ma pełne prawo do opublikowania raportu. Istna szopka.

 

„BARIERY PRAWNE, ADMINISTRACYJNE I ORGANIZACYJNE WDRAŻANIA KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ DOTYCZĄCE PRZEZWYCIĘŻANIA TYCH BARIER” - RAPORT SYNTETYCZNY.

OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU „WDRAŻANIE KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WSPÓLNA SPRAWA”.

 

Wartość projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” wynosi 12 287 124 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich – 10 355 588 zł.

 

RAPORT syntetyczny - Warszawa 28 luty 2017, format PDF

 

AKTUALIZACJA 24 listopad 2017

 

Opublikowano raporty tematyczne zawierające połączenie analiz prawnych kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka (DZP) oraz ustaleń tematycznych debat doradczo-programowych, przeprowadzonych przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON). Raporty stanowią załączniki do Raportu syntetycznego i odnoszą się do poszczególnych artykułów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

 

30 raportów dostępnych jest pod tym linkiem
https://www.dzp.pl/projekt/33-raporty-tematyczne