wheelchair 1629490 pixabay com

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zaapelował do premier Beaty szydło o przyjęcie kompleksowego programu deinstytucjonalizacji systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i osób starszych. Pod listem RPO do pani premier podpisało się 54 organizacji społecznych.

 

Zdaniem RPO realne wsparcie dla seniorów i osób niepełnosprawnych bywa nieosiągalne lub uzależnione od życia w instytucjach pomocowych. Prowadzi to do przypadków porzucenia, uzależnienia od członków rodziny, instytucjonalizacji opieki, izolacji lub segregacji osób z niepełnosprawnościami. Zaniechania te bywają usprawiedliwiane przez stereotypy, zgodnie z którymi osoby starsze lub niepełnosprawne są raczej przedmiotem opieki niż przedmiotem praw i obowiązków.

 

Rzecznik zaznaczył, że prawo do niezależnego życia łączy się z podstawową zasadą dotyczącą praw człowieka, która odnosi się do wszystkich osób, niezależnie od wymaganego wsparcia, wieku, rodzaju dysfunkcji, płci czy dochodów. Deinstytucjonalizacja oznacza proces przejścia od opieki instytucjonalnej do wsparcia na poziomie społeczności lokalnych, z poszanowaniem podmiotowości i przyrodzonej godności wszystkich osób, w tym prawa do decydowania o własnym życiu.

 

Lepsza opieka w domu niż w DPS-sie
Forma opieki instytucjonalnej była niegdyś uważana za najlepszą dla zapewnienia niepełnosprawnym i seniorom wsparcia, jednak skargi kierowane do RPO wskazują, że nie pozwala na uwzględnienie indywidualnych potrzeb tych osób. Wskutek fizycznego oddzielenia od społeczności i rodzin zdolność oraz stopień przygotowania osób przebywających w instytucjach pomocowych do pełnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności i całego społeczeństwa ulega poważnemu pogorszeniu.

 

Przykładowo w ubiegłym roku Rzecznik ujawnił przypadek mężczyzny bezskutecznie starającego się o uchylenie postanowienia sądu wyrażającego zgodę na umieszczenie w DPS pomimo pozytywnej opinii psychologicznej, w której na jego temat czytamy: swoje potrzeby i preferencje komunikuje jednoznacznie, akcentuje potrzebę samodzielnego funkcjonowania, prawo do samostanowienia, wolności, decydowania o swoim życiu. Pobyt w DPS określa jako ograniczanie jego praw. Prośby o stosowanie się do zasad pobytu w domu pomocy społecznej traktuje jako łamanie swobody osobistej. Podopieczny jest osobą komunikatywną, zorientowaną auto- i allopsychicznie, wszędzie porusza się samodzielnie. Jego argumentacja jest zwarta i logiczna. Jest osobą spokojną, nie nawiązuje relacji ze współmieszkańcami, nie wchodzi w żadne konflikty.

 

W opinii RPO kompleksowa zmiana systemu wymaga z jednej strony znacznego rozwoju usług świadczonych w lokalnych społecznościach, a z drugiej – stopniowego ograniczania usług w ramach opieki instytucjonalnej. Proces deinstytucjonalizacji można przyspieszyć np. poprzez tworzenie mieszkań wspomaganych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego, przykładowo według zasady, że 1 na 100 mieszkań tworzonych w ramach NPM będzie wspomagane. Obecnie zakładana liczba nowych miejsc w mieszkaniach wspomaganych w ramach NPM (ok. 50 rocznie) jest niższa od liczby miejsc aktualnie tworzonych w takich mieszkaniach (ok. 60 osób korzystających rocznie).

 

List RPO do premier nr XI.503.4.2016.KK, Warszawa, listopad 2017 – plik PDF