kalkulator i długopis leżą na kartce papieru

6 grudnia 2017 roku na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny omawiano informację rządu o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu RP z 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Poruszano takie kwestie jak realizacja wyroku TK wobec opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, likwidację głosowania korespondencyjnego czy sprawę tzw. dosypki do EWK.

 

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele licznych instytucji m.in. PFRON, ZUS, ministerstwa zdrowia, finansów, polityki społecznej. Obecny był również pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz posłowie i posłanki.

 

Podczas sprawozdania poruszano kwestie programu „Za Życiem” z 4 listopada 2016r. oraz jakie ułatwienia daje ten program dla rodzin, które zdecydują się urodzić niepełnosprawne dziecko m.in. nielimitowane wyroby medyczne, zakup leków poza kolejnością. Zwrócono też uwagę, że nowe obiekty służby zdrowia powinny być projektowane z godnie za projektowania uniwersalnego określoną w art 2. Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

 

Podkreślono, że parlament aktywnie działa na rzecz niepełnosprawnych. Powołano liczne komisje jak np. do spraw osób głuchych, niewidomych czy autyzmu. To w tych komisjach debatuje się jak ułatwić niepełnosprawnym … poruszanie się po szlach turystycznych, korzystanie z dóbr kultury itp. 

 

Na rynku pracy niepełnosprawni mają lepiej

Na posiedzeniu poruszono też kwestie związane z rynkiem pracy osób niepełnosprawnych oraz działań podejmowanych m.in. przez PFRON, aby zwiększyć to zatrudnienie.

 

Ze sprawozdania wynika, że na koniec grudnia 2016 r. na rynku pracy funkcjonowało 28 040 pracodawców korzystających z dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych16 , w tym: 1 091 pracodawców chronionego rynku pracy (3,9% ogółu pracodawców) oraz 26 949 otwartego rynku pracy (96,1% ogółu pracodawców).

 

W prowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ewidencji Zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych w grudniu 2016 r. było zarejestrowanych 258 688 pracowników niepełnosprawnych, których wynagrodzenia są dofinansowywane ze środków PFRON, co odpowiada 244 951 etatom, w tym: 124 388 pracowników niepełnosprawnych na chronionym rynku pracy, tj.118 027 etatów oraz 134 300 pracowników niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy – 126 924 etaty.

 

Ogólnie sytuacja niepełnosprawnych na rynku prac jest lepsza niż w latach poprzednich, dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej. Niestety nie można tego samego powiedzieć o zatrudnianiu niepełnosprawnych w sferze państwowej, mimo tego, że niepełnosprawni mają preferencje przy zatrudnianiu w administracji państwowej.

 

Z reguły wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych ministerstwach nie przekraczał 3% ogółu pracowników. Wyjątkiem jest resort rodziny, pracy i polityki społecznej 3,61%, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3,95% oraz Ministerstwo Środowiska 3,11%.

 

Nieco lepiej sytuacja wygląda w agencjach rządowych. Najwięcej niepełnosprawnych zatrudniała Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, bo aż 23.23% niepełnosprawnych. Problem w tym, że te 23% to raptem 8 osób. Najmniej niepełnosprawnych pracowało w Służbie Więziennej bo tylko 0,19%.

 

Ciekawie przedstawiają się również kary płacone na PFRON np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2016 roku zatrudniał ogółem 45 278,954 osób z czego 1 547,20 to niepełnosprawni, którzy stanowili 3,42% ogółu pracowników. ZUS musiał zapłacić 19 683 029 zł kary na PFRON.

 

Wybrane pytania do przedstawiciela rządu ministra Krzysztofa Michałkiewicza (sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

 

Pytania posłanki Agnieszki Ścigaj

Pani posłanka Agnieszka Ścigaj zapytała kiedy zakończą się prace nad ujednoliceniem systemu orzekania o niepełnosprawności, ile mamy osób niepełnosprawnych i jakie kwoty powinniśmy na nie przeznaczać.

 

Pani posłanka chciał również wiedzieć jak realizowane są tzw. klauzule społeczne obowiązujące od połowy 2016 roku. Klauzula taka pozwala zamawiającemu ograniczyć krąg podmiotów, które będą konkurować o zamówienie do firm, które zatrudniają, np. niepełnosprawnych.

Pani posłanka zwróciła uwagę, że taką klauzulę można by zastosować w przypadku wyboru ajenta obsługującego stołówkę sejmową. Na terenie Warszawy jest co najmniej 9 podmiotów zatrudniających niepełnosprawnych, które mogły prowadzić stołówkę w Sejmie i byłby to dobry przykład do naśladowania dla innych.


Pani poseł odniosła się też do ograniczenia w głosowaniu poprzez głosownie korespondencyjne.


Posłanka Ścigaj zadała również pytanie, kiedy zostanie zrealizowany wyrok TK zrównujący świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich opiekunów. Obecnie opiekunowie są dzieleni na dwie grupy w zależności od momentu kiedy powstała niepełnosprawność ich podopiecznych. Ponadto czy planuje się podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego 153 zł, bo w budżecie na przyszły rok nie ma o tym mowy.

 

Pytania posła Piechoty

Z kolei poseł Piechota zarzucił stronie rządowej, że ta przez ostatnie 8 lat jak opozycja domagała się od Koalicji PO-PSL zwiększenia działań na rzecz poprawy losu niepełnosprawnych, tymczasem do dziś nie został zrealizowany wyrok TK odnośnie wyrównania świadczenia pielęgnacyjnego dla wszystkich opiekunów. W 2015 roku ówczesny rząd PO-PSL przygotował zmiany prawne, aby wykonać wyrok TK i jednocześnie zabezpieczono odpowiednie środki finansowe na ten cel. Poseł Piechota zaznaczył, że to opozycja, pani Rafalska i Andrzej Duda (obecny prezydent RP) zabiegali o realizację wykonania wyroku TK, a kiedy doszli do władzy nagle wszystko umilkło.

 

Poseł Piechota był również ciekawy kwestii zatrudniania niepełnosprawnych w administracji publicznej i obiecanych 5 tys. miejsc pracy dla takich osób. Gdzie są te miejsca, proszę podać konkretne przykłady, czy ten program jest rzeczywiście realizowany czy jest to tylko obietnica, o której dzisiaj już zapomniano.

 

Trzecią kwestią poruszoną przez posła Piechotę jest zamiar zlikwidowania głosowania korespondencyjnego, co oznacza, że wiele osób niepełnosprawnych nie będzie mogło wziąć udział zarówno w wyborach parlamentarnych jak i lokalnych na radnych czy prezydentów miast. Czy minister Michałkiewicz zamierza coś z tym zrobić i jakie jest jego zdanie w tej kwestii?.

 

Likwidacja głosowania korespondencyjnego według PiS jest podyktowana tym, że niepełnosprawni są traktowani w sposób podejrzliwy, bo mogą handlować swoimi głosami, a ponadto może dochodzić do fałszowania głosów. Poseł Piechota zaznaczył, że w innych demokratycznych państwach również dochodzi do nieprawidłowości, ale jednak w żadnym państwie nie likwiduje się tej formy głosowania. Ostatnim razem z głosowania korespondencyjnego w Polsce skorzystało 35 tys. osób, co przy ogólnej licznie 10 mln głosujących jest marginalną liczbą.

 

Pytania posłanki Joanny Frydrych

Pani posłanka Joanna Frydrych pytała czy rząd pomoże opiekunkom na tzw. emeryturach EWK. Przypomniała, że 3 października 2016 roku minister rodziny pani Rafalska spotkała się z takimi opiekunami i obiecała im tzw. dosypkę, aby wyrównać ich świadczenia emerytalne (z reguły 850 zł na rękę) do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Minister Rafalska wykazała wobec tych opiekunów ogromne współczucie i na współczuciu niestety się skończyło. Ci opiekunowie nie potrzebują współczucia, tylko realnej pomocy, dodała posłanka Frydrych.


Pani posłanka zaznaczyła, że spada liczba osób pobierających EWK. Ze statystyki ZUS wynika, że w grudniu 2016 roku liczba osób pobierających EWK wynosiła 42 tys., a pół roku później już tylko 40 tys. Koszt „dosypki” jej zdaniem to kwota 194 mln zł z tendencją malejącą każdego roku.

 

Posłanka zaapelowała do posłów, którzy spotykają się na różnych debatach z niepełnosprawnymi. Wielu z tych posłów mówi niepełnosprawnym, że oni też żyli za takie same pieniądze. Według posłanki jest to skandaliczne zachowanie posłów. Zadaniem posłów jest pomaganie takimi osobom.

Pytania posłanki Joanny Augustynowskiej

Pani posłanka Joanna Augustynowska zapytała czy zamierza wyeliminować patologię związaną z refundacją wyrobów medycznych. Raport NIK z listopada 2017 wskazał, że świadczeniodawcy realizujący kontrakty medyczne oferują ten sam wyrób medyczne w dwóch różnych cenach: wyższej dla pacjentów korzystających z refundacji NFZ oraz niższej dla tych samym wyrobów dostępnych bez refundacji. NIK stwierdził również przypadki zawyżania cen wyrobów objętych finansowanie ze środków publicznych, w taki sposób, że były one wyższe niż rynkowe.

 

Inne pytanie pani posłanki Augustynowskiej dotyczyło standardów dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych – dokument ukazał się w listopadzie 2017. Na razie są to tylko wytyczne, a nie obowiązujące prawo i czy ministerstwo infrastruktury prowadzi jakieś prace legislacyjne w tej materii. (Ktoś na sali słusznie zauważył, że od 1994 czy 1995 roku obowiązuje prawo budowlane, które nakazuje dostosowywać nowobudowane lub remontowane obiekty do osób niepełnosprawnych, więc to nie jest kwestia nowego prawa, a jego egzekwowania).

 

Głos rodziców

Głos zabrały również dwie mamy dorosłych osób. Jedna z nich pani Monika Cycling odniosła się do problemów osób z autyzmem i braku wsparcia w postaci środowiskowych domów pomocy i dojazdu do takich placówek. Druga pani Ewa Smolarow, mama 26 letniego niesamodzielnego syna z porażeniem mózgowym zakomunikowała, że obecnie nie ma żadnych form wsparcia dla osób z głęboką niepełnosprawnością. Jej syn skończył szkołę i teraz siedzi w domu, bo żaden środowiskowy dom pomocy nie chce takich osób, brakuje na to środków i osób chętnych do pracy z ciężko upośledzonymi niepełnosprawnymi. Jedynym ośrodkiem jest OWiRON działający na warszawskim Bemowie. Czy byłaby możliwość stworzenia takich ośrodków w każdej dzielnicy?. Ponadto brakuje też asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, którzy zapewnialiby pomoc w stosunku 1 do 1 (jeden asystent na jednego niepełnosprawnego). Źródłem finansowania mogłaby być tu subwencja oświatowa.

 

Minister Michałkiewicz mówił dużo, ale bez konkretów

Pierwsza odpowiedź ministra Michałkiewicza co prawda prawdziwa, ale i tak zwala z nóg. Minister zaznaczył, że nie rozmawiamy o tym co jest potrzebne czy wskazane, ale rozmawiamy o tym co rząd zrobił dla niepełnosprawnych w 2016 roku. Z wypowiedzi ministra wynika, a przynajmniej można odnieść takie wrażenie, że ogólnie to świadczenia pielęgnacyjne są sprzeczne z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, bo to niepełnosprawny powinien decydować czy opiekować się nim ma asystent, członek rodziny czy inna wskazana osoba.

 

Minister Michałkiewicz zaznaczył, że posłowie i posłanki powinni zawsze myśleć o niepełnosprawnych, nie tylko na takich komisjach jak ta, ale również podczas prac nad zmianami w innych dziedzinach życia jak kodeks wyborczy, refundacji wyrobów medycznych, prawie budowlanym. Świat niepełnosprawnych jest skomplikowany i to od posłów zależy czy chcemy pomógł każdemu czy tylko tym, którzy tej pomocy potrzebują.

 

*Odnośnie zadanych pytań, minister Michałkiewicz wyjaśnił, że dobiegają końca prace w zespole ds. reformy orzecznictwa. Powstały już konkretne założenia, ale on jeszcze się z nimi nie zapoznał (ZERO KONKRETÓW).

 

*Jeśli chodzi o kodeks wyborczy to staramy zapewnić równy dostęp, dowóz niepełnosprawnych do lokali wyborczych, możliwość głosowania przy użyciu nakładek Brajlowskich …. itp. Odnośnie głosowania korespondencyjnego to zostało ono wprowadzone głównie dla osób mieszkających/przebywających za granicą, ale na pewno takie głosowanie nie zostało wprowadzone dla niepełnosprawnych (to oczywiście nieprawda o czym przypomniał poseł Piechota i trochę dziwi, że „Minister od niepełnosprawnych” nie wie co mówi). Oczywiście powinniśmy pilnować, aby zagwarantować niepełnosprawnym możliwość głosowania, ale tym zajmuje się inna komisja. Tu Poseł piechota przypomniał Ministrowi Michałkiewiczowi, że jednak jako poseł PiS-u i minister ma duży wpływ w tej kwestii i powinien mocniej zaangażować się w sprawę głosowania korespondencyjnego i namawiać kolegów z PiS-u przynajmniej do zachowania tej formy głosowania dla niepełnosprawnych w Polsce.

 

*Zasiłek pielęgnacyjny 153 zł – „ktoś coś musi z tym zrobić”, analizy trwają, bo faktycznie to świadczenie nie było podnoszone od lat. Ale co i kto ma coś zrobić minister już nie wyjaśnił (ZERO KONKRETÓW).

 

*Realizacja wyroku TK – pracujemy nad tym, jest to związane nowym systemem orzekania, nawet jak prace nad nim się opóźnią „to spróbujemy coś z tym zrobić”. Nie każda osoba niepełnosprawna jest niesamodzielna, a każdy niepełnosprawny w tym samym zakresie wymaga opieki. Tu poseł Piechota przypomniał ministrowi, że w lipcu 2013 roku to posłowie PiS-u zaskarżyli przepisy do TK i że to posłowie PiS-u swoim działaniem niejako złożyli obietnicę, aby opiekunowie niepełnosprawnych byli równo traktowani. Szkoda tylko, że teraz obie strony obwiniają się wzajemnie. Fakt jest jednak taki, że to rząd PO-PSL zgotował taki los opiekunom (portal nie-pelnosprawni.pl ostrzegał o tym i w oparciu o to ostrzegała również w licznych tekstach Gazeta Wyborcza).

 

Na portalu nie-pelnosprawni.pl w jednym z tekstów pojawił się przykład, że w wyniku wypadku komunikacyjnego 17 latek i 45 latek stają się niepełnosprawni. Na 17 latka opiekun dostanie świadczenie, a na 45 latka już nie, co jest ewidentną dyskryminacją, że względu na wiek. Tym tropem poszła Gazeta Wyborcza i jak się okazało również TK. Gdyby rząd PO-PSL posłuchał głosów niepełnosprawnych i mediów dziś w ogóle nie byłoby tematu !!!.

 

*Praca w administracji – nie ma dużo chętnych do pracy w administracji, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, np. do Biura Osób Niepełnosprawnych zgłosiło się dwoje kandydatów niepełnosprawnych, ale ostatecznie żaden z nim nie podjął pracy. Staramy się namawiać instytucje do zatrudniania niepełnosprawnych, ale jest to proces długotrwały, a ponadto staramy się podnosić kwalifikacje zawodowe niepełnosprawnych poprzez działania wspierające ze strony PFRON-u np. program Student czy Absolwent.

 

*Emerytury EWK – został obniżony wiek emerytalny, który uprawnia do przechodzenia na emeryturę (tylko co to ma wspólnego z EWK ???) oraz zostały podniesione minimalne emerytury do 1000 zł, które objęły też EWK. W ministerstwie rodziny i polityki społecznej cały czas na tym pracujemy, te kwoty (czytaj. dosypki) nie byłyby by faktycznie aż tak wysokie, ale to trudny temat, który wymaga czasu min. 9 miesięcy zanim „tam przestawią swoje serwery i programy”. (ZERO KONKRETÓW).

 

Pomimo że minister udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania w sposób raczej ogólny i bez konkretów to jedna rzecz jest godna podkreślenia. Minister co rusz podkreślał, że pomoc powinna być stopniowana, uzależniona od stopnia niesamodzielności i zindywidualizowana.

 

Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (Druk 1802) – plik PDF

 

ZAŁĄCZNIK – tu można zobaczyć ilu niepełnosprawnych zatrudniały poszczególne ministerstwa i inne agencje rządowe oraz jakie kary musiały płacić na PFRON z tytułu niezatrudniania wystarczającej ilości niepełnosprawnych – plik PDF.