Z opinii Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) osoby niepełnosprawne w Polsce nie mają realnej możliwości pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka – tak wynika z informacji przesłanej przez RPO do Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ. Zdaniem RPO niezbędne są zmiany systemowe.

 

Żaden organ rządu nie koordynuje polityki wobec niepełnosprawnych

Komitet z siedzibą w Genewie - Committee on the Rights of Persons with Disabilities - monitoruje przestrzeganie Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami przez państwa będące jej stronami. Wkrótce zbada on sprawozdanie polskiego rządu z jej wdrożenia. Ratyfikując ją w 2012 r. Polska potwierdziła, że osoby niepełnosprawne mają prawo do pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka. Zdaniem RPO nadal jednak brak rozwiązań zapewniających realną tego możliwość.

 

RPO pełni w Polsce rolę niezależnego organu monitorującego wykonanie Konwencji.

 

W Polsce jest ok. 4,7 mln osób niepełnosprawnych. RPO zaznacza, że żaden organ rządu nie koordynuje polityki wobec nich. Niezbędne jest przyjęcie przez Polskę strategii wdrażania Konwencji oraz podpisanie Protokołu Fakultatywnego do niej - dzięki czemu Komitet mógłby badać skargi składane przez obywateli RP.

 

Rzecznik podkreśla, że w polskim prawie nie ma jednolitej definicji niepełnosprawności. Część przepisów ma charakter przestarzały, a ich słownictwo - pejoratywny (np. „kalectwo”, „upośledzenie umysłowe”).

 

Propozycje RPO w celu pełnego wdrożenia Konwencji przez Polskę
Najważniejsze propozycje zmian to:

 

- wzmocnienie ochrony osób niepełnosprawnych przed przemocą, w tym przemocą domową;

- wyeliminowanie nieludzkiego lub poniżającego traktowania osób niepełnosprawnych, które pozbawiono wolności. Dziś do aresztu - również niedostosowanego do potrzeb tych osób - może trafić ktoś z problemem z poruszaniem się. Z kolei standard 3 m² powierzchni mieszkalnej na więźnia nie uwzględnia, że osoby na wózkach muszą mieć przestrzeń do manewrów;

- projektowanie budynków, programów i usług według zasad uniwersalnego projektowania (czyli tak, aby mógł korzystać z nich każdy bez konieczności adaptacji - np. wejście do budynku z poziomu gruntu, bez schodów i potrzeby budowy podjazdu). Prawo budowlane nakazuje dostępność nowych budynków dla osób niepełnosprawnych, nie wymaga jednak stosowania zasad uniwersalnego projektowania. W praktyce uwzględnia się jedynie dostępność dla osób na wózkach - potrzeby np. osób niewidomych są pomijane. Właściciele budynków wybudowanych przed 1995 r. w ogóle zaś nie mają obowiązku likwidacji barier architektonicznych;

- wzmocnienie ochrony przed dyskryminacją. Dziś osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z mechanizmów zawartych w ustawie o równym traktowaniu - jeśli spotkały się z dyskryminacją w miejscu pracy. Nie ma natomiast tej możliwości w przypadku dyskryminacji w takich obszarach jak zabezpieczenie społeczne, dostęp do usług, opieki zdrowotnej, oświaty i szkolnictwa wyższego;

- powstanie systemowych rozwiązań zapewniających możliwość korzystania z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej;

- zniesienie zakazu zawierania małżeństw przez osoby niepełnosprawne intelektualnie lub psychiczną oraz stworzenie systemu wspierania osób niepełnosprawnych w pełnieniu ról rodzicielskich;

- zastąpienie instytucji ubezwłasnowolnienia systemem wspieranego podejmowania decyzji. Instytucja ta nie spełnia standardów Konwencji - np. brak jest okresowej kontroli niezawisłego organu;

- wprowadzenie jednolitego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności, skupiającego się na wsparciu potrzebnym danej osobie, a nie na jej dysfunkcjach;

- zwiększenie ochrony przed przemocą osób chorujących psychicznie i przebywających w szpitalach psychiatrycznych. Według RPO, regulacje wewnętrzne domów pomocy społecznej znacznie ograniczają prawa i wolności mieszkańców;

- przyjęcie kompleksowego programu odejścia od opieki instytucjonalnej (np. w dps) - na rzecz wsparcia na poziomie społeczności lokalnej (np. w mieszkaniach wspomaganych);

- zwiększenie wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych i ulepszenie systemu finansowania ich potrzeb edukacyjnych. RPO niepokoi, że odsetek uczniów uczących się w ramach edukacji włączającej zmniejsza się wraz z wiekiem;

- zapewnienie gwarantowanego koszyka usług rehabilitacyjnych wszystkim osobom niepełnosprawnym;

- wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności zróżnicowania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na moment powstania niepełnosprawności;

- zagwarantowanie wszystkim osobom niepełnosprawnym intelektualnie i psychiczną praw wyborczych oraz praw do zgromadzania i zrzeszania się;

- podjęcie działań w celu pełnego dostosowania publicznych środków transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zdecydowanej poprawy wymaga sytuacja w mniejszych miastach oraz stan infrastruktury i taboru kolejowego;

- zapewnienie dostępności stron internetowych instytucji publicznych;

- rozszerzenie regulacji dotyczących języka migowego i wprowadzenie rozwiązań prawnych odnoszących się do komunikacji wykorzystującej gesty, znaki graficzne, przedmioty (komunikacja alternatywna i augmentatywna);

- promowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.