8 marca 2018 roku przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Petycji poseł Sławomir Piechota skierował dezyderat (nr 88) do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wyjaśnieniem czy istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowego wsparcia osób niepełnosprawnych – zrównania kwoty zasiłku pielęgnacyjnego 153 zł do kwoty dodatku pielęgnacyjnego 215,84 zł. Do sprawy odniósł się minister Bartosz Marczuk, który 3 kwietnia 2018 roku udzielił odpowiedzi na zadane pytania.

 

Minister Marczuk wyjaśnił, że oba świadczenia (dodatek i zasiłek), pomimo podobnego charakteru, pozostają od siebie niezależne i są zapewniane z odrębnych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym i finansowanym przez ZUS i podlega corocznej waloryzacji na zasadach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje wyłącznie osobom uprawnionym do emerytury lub renty z FUS, jednocześnie uznanym za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo tym, które ukończyły 75 lat.

 

Z kolei zasiłek pielęgnacyjny 153 zł finansowany jest z budżetu państwa i jego wysokość oraz przyznawanie reguluje ustawa o świadczeniach rodzinnych. Przysługuje dzieciom do 16 roku życia legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności, osobom niepełnosprawnym powyżej 16 roku życia z orzeczoną znaczną niepełnosprawnością oraz ze stopniem umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność wystąpiła do 21 roku życia. Zasiłek przysługuje także osobom po 75 roku życia. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego weryfikowana jest raz na 3 lata - ostatnio miało to miejsce w 2015 roku, wówczas Rada Ministrów nie zmieniła jego wysokości”.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych najbliższa weryfikacja wysokości zasiłku 153 zł będzie miała miejsce 1 listopada w 2018 roku. Wtedy Rada Ministrów zdecyduje, czy kwota zasiłku pielęgnacyjnego zostanie podniesiona.

 

Innymi słowy ministerstwo nie planuje zrównania kwoty zasiłku do kwoty dodatku, nie wiadomo też, czy w 2018 roku w ogóle zostanie podniesiona kwota zasiłku pielęgnacyjnego 153 zł, którego kwota od 2006 roku nie była podwyższana.

 

Koszt to 700 mln zł rocznie

11 kwietnia 2018 na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny padła propozycja, aby kwotę zasiłku podnieść do kwoty dodatku oraz aby zasiłek był tak samo waloryzowany jak dodatek.

 

Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej Olgierd Podgórski stwierdził, że zaproponowana zmiana w skali roku oznaczałby 700 mln zł dodatkowych wydatków z budżetu państwa – a taka kwota nie jest na chwilę obecną zabezpieczona w budżecie co rodziłoby kłopot z realizacją tego postulatu. Dyrektor Podgórski przypomniał, że w tym roku Rada Ministrów do 15 maja ma zdecydować o podwyższeniu kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

 

Ostatecznie z oczywistych powodów (700 mln zł) zaproponowana poprawka przepadła.

 

// Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 88, 3 kwietnia 2018 [pdf graficzny]

 // Komisja Polityki Społecznej i Rodziny z 11 kwietnia 2018, godz. ok 19:05 [TV Sejm, transmisja archiwalna]