W piątek 18 maja 2018 roku sejmowa podkomisja stała ds. osób niepełnosprawnych odrzuciła projekt ustawy Nowoczesnej, który przewidywał m.in. przyznanie wszystkim opiekunom świadczenia pielęgnacyjnego 1477 zł, niezależnie od wieku pojawienia się niepełnosprawności. Wniosek o odrzucenie projektu zgłosiła posłanka Bernadeta Krynicka z PiS-u.

 

Projekt Nowoczesnej zakładał:

- utworzenie jednego świadczenia pielęgnacyjnego dla wszystkich opiekunów, w tej samej wysokości - tj. 1477 zł niezależnie od wieku wystąpienia niepełnosprawności podopiecznego,


- podwyższenie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego z 153 zł do 200 zł,


- zniesienie zakazu dorabiania dla opiekunów pobierających to świadczenie, wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom, którzy mają przyznane prawo do m.in. renty i emerytury. "Osobie pobierającej emeryturę, rentę, rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a kwotą pobieranej emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego pomniejszonych o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne". - Druk nr 1100 [link do projektu ustawy].

 

Zmiana przepisów miała dostosować przepisy do wyroku TK z października 2014 r. Trybunał orzekł wtedy, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją.

 

O odrzucenie projektu wnioskowała posłanka Bernadeta Krynicka (PiS) argumentując, że projekt jest wadliwy, zawiera mnóstwo błędów legislacyjnych, a rząd przygotował systemy wsparcia osób niepełnosprawnych.

 

Również obecny na obradach podkomisji Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk przypomniał, że od 1 listopada tego roku planowana jest podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego do kwoty 184,42 zł, opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych otrzymają podwyżkę specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna o 100 zł - od 1 listopada 2018 roku świadczenia te będą wynosiły 620 zł miesięcznie. Osoby niepełnosprawne dostaną podwyżkę renty socjalnej do 100 proc. najniższej renty z ZUS.

 

„Deklarujemy także wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego - czyli nieróżnicowanie wsparcia ze względu na czas powstania niepełnosprawności” - powiedział Marczuk (zapomniał jednak powiedzieć kiedy miałoby to nastąpić).