Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) - zauważa problem z zapewnieniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi, w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia i konieczności natychmiastowej hospitalizacji ich opiekunów. Dlatego wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbiety Rafalskiej o wskazanie rozwiązań systemowych gwarantujących wsparcie i należytą opiekę osobom niesamodzielnym, których jedyny rodzic lub opiekun nagle znajdzie się w trudnej sytuacji zdrowotnej.

 


Do Rzecznika Praw Pacjenta napływają zgłoszenia samotnych rodziców i opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych, bezradnych w obliczu pogorszenia się ich stanu zdrowia i konieczności hospitalizacji. Te osoby, wobec braku możliwości zapewniania opieki nad podopiecznym często nie decydują się na poddanie niezbędnym czynnościom medycznym czy też pobyt w szpitalu, przez co niejednokrotnie narażają swoje zdrowie i życie.

 

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Prawo to ma służyć realizacji kontaktu pacjenta z rodziną. Nie nakłada na podmiot leczniczy przejęcia obowiązku opieki nad osobą towarzyszącą pacjentowi – także w sytuacji, w której osoba niepełnoprawna zostałaby wraz z opiekunem przewieziona do szpitala. Jednocześnie osoba niepełnosprawna nie może zostać przyjęta do podmiotu leczniczego jako pacjent, gdyż nie znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – zauważa Bartłomiej Chmielowiec w swoim wystąpieniu. – Konieczność zapewnienia opieki osobie niesamodzielnej towarzyszącej pacjentowi nie została uwzględniona jako zadanie publicznej służby zdrowia. Powyższy problem rodzi ogromne dylematy moralne opiekunów osób niepełnosprawnych – dodaje.

 

Rzecznik zwraca uwagę, że zapewnienie opieki osobie niepełnosprawnej powinno być realizowane w ramach pomocy społecznej. Niestety nie zawsze dostępne są w trybie nagłym miejsca w już funkcjonujących instytucjach opieki społecznej.  Dlatego Bartłomiej Chmielowiec poprosił o stanowisko w niniejszej sprawie a także zapytał o możliwość stworzenia dedykowanego ośrodka stale oferującego pobyt całodobowy w trybie nagłym, w którym przynajmniej przez pierwsze 48 godzin pobytu osoby niepełnosprawnej, będzie przysługiwać opieka bez względu na kryterium dochodowe.

 

// rpp.gov.pl z 25 października