Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) Adam Bodnar zwrócił uwagę na zmniejszoną dostępność leczenia uzdrowiskowego dla osób niesamodzielnych na przykład z uwagi na niepełnosprawność lub zaawansowany wiek. RPO uważa, że leczenie uzdrowiskowe powinno zostać powiązane z wprowadzeniem asystenta dla niesamodzielnych osób tak, by nie były one wykluczone z możliwości pobytu w uzdrowisku.

 

Problem polega na tym, że lekarz kierujący do uzdrowiska musi sprawdzić przeciwskazania do pobytu w sanatorium i to, czy pacjent ma zdolność do samoobsługi i samodzielnego poruszania się (na nogach albo na wózku). RPO zgadza się, że pacjent może być w takim stanie, że nie powinno się go kierować do sanatorium. Jednak niepełnosprawność nie może być jedynym czynnikiem decydującym o niemożności skorzystania z uzdrowiska.

 

Ratyfikując Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Polska uznała równe prawo wszystkich osób niepełnosprawnych do życia w społeczności lokalnej, wraz z prawem dokonywania wyborów na równi z innymi osobami. Jednym z instrumentów realizacji prawa do niezależnego życia jest dostępność usług asystenta osobistego osoby  niepełnosprawnej, o którym mowa w Konwencji. A leczenie uzdrowiskowe osób niesamodzielnych można powiązać z wdrożeniem usług asystenckich.

 

Minister Zdrowia nie kwestionował argumentów RPO, ale zwrócił uwagę, że powiązanie asystencji z leczeniem uzdrowiskowym wymaga:

 

- przypisania asystencji do struktury zawodów z zakresu ochrony zdrowia,
- dostosowania warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób umożliwiający ich realizację przez asystencję,
- stworzenia systemu finansowania świadczeń udzielanych przez asystentów.
Jednak, jak wynikało z odpowiedzi, takie prace nie były prowadzone w Ministerstwie Zdrowia.

 

Dlatego teraz RPO ponowił wystąpienie. Przypomniał, że problemy z dostępnością świadczeń ochrony zdrowia dla osób  niepełnosprawnych lub seniorów często są sygnalizowane w korespondencji do Rzecznika oraz w trakcie spotkań regionalnych (ostatnio – w Augustowie). Problem jest ważny i wymaga rozwiązania.

 

//rpo.gov.pl