Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji trafił do Sejmu. Komu przysługiwać będzie świadczenie? Czy trzeba złożyć wniosek? Czy świadczenie będzie opodatkowane? 

 

Komu przysługiwać będzie świadczenie uzupełniające?
Proponowane rozwiązanie jest skierowane do osób, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w projektowanej regulacji orzeczeniem, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy wysokość tych świadczeń nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli dzisiaj 1100 zł.

 

Wątpliwość - z powyższego wynika, że osoba pobierająca rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny nie będzie uprawniona do świadczenia 500 zł, bo przekroczony zostanie próg 1100 zł (projekt ustawy z 2 lipca 2019 r. nr. UD551 wskazuje na coś innego).

 

Aktualizacja 14 lipca 2019

Do dochodu nie wlicza się m.in.:
alimentów na rzecz dzieci,
zasiłku pielęgnacyjnego,
świadczenia wychowawczego,
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych,
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych,
zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
dodatku mieszkaniowego,
dodatku energetycznego,
zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
dodatku wychowawczego
dopłaty do czynszu otrzymywanego w pierwszych latach najmu mieszkania

 

Do kryterium dochodowego 1100 zł brutto nie wlicza się ani alimentów, ani przychodów ze stosunku pracy, zleceń czy umów o dzieło oraz innych przychodów z pracy czy najmu. Projekt ustawy w żadnym miejscu nie wspomina o tym, by wyżej wymienione dochody z pracy lub najmu miałyby mieć jakikolwiek wpływ na ograniczenie lub pozbawienie świadczenia uzupełniającego „500+ dla niepełnosprawnych”.

 

Czy liczy się tutaj dochód z pracy?
Podczas rozpatrywania wniosku o świadczenie uzupełniające brane pod uwagę są wyłącznie świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych przysługujące osobie z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Nie mówimy tu o dochodach na osobę w rodzinie.

 

Wątpliwość - czy dochód z pracy osoby niesamodzielnej będzie liczony do tych 1100 zł, bo z tego wynika, że raczej nie. Czy alimenty z Funduszu Alimentacyjnego będą dodawane do dochodu?

Z tego wynika, że rencista socjalny, który otrzymuje rentę socjalną i powiedzmy zarobi najniższą krajową (czyli razem ok 2800 zł netto) DOSTANIE 500 zł, a rencista socjalny pobierający zasiłek pielęgnacyjny (razem ok 1129 zł) już nie dostanie - to zaprzeczenie idei pomocy 500 zł !!!

 

Czy konieczne jest złożenie wniosku?
Tak, świadczenie przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej złożony do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Jakie orzeczenie musi posiadać osoba uprawniona do świadczenia?
Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

 

Co jeśli mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?
Zgodnie z projektowaną regulacją osoby posiadające jedynie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o świadczenie uzupełniające po uzyskania orzeczenia w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt zakłada, że osoby posiadające w dniu wejścia w życie ustawy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły w ciągu 6 miesięcy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie orzeczenia z zastrzeżeniem, że w przypadku jego wydania świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Po tym okresie ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego nastąpi na zasadach określonych w projektowanej ustawie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 

Wątpliwość - co z tzw. I grupą inwalidzwa z lat np. 90? Jest to traktowane jako stopień znaczny czy nie? Co jeśli taka osoba nie jest wstanie wyjść z domu, nie mówiąc, aby pojechać do ZUS-u po jakieś orzeczenie o niesamodzielności.

 

Kiedy będzie można składać wnioski?
Zgodnie z projektem ustawa wchodzi w życie 1 października br. Wtedy też możliwe będzie składanie wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

Czy świadczenie będzie opodatkowane?
Projekt gwarantuje osobie uprawnionej wypłatę pełnej wysokości przyznanego świadczenia, czyli 500 zł. Świadczenie zwolnione będzie z opodatkowania, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. Świadczenie nie będzie wliczać się też do dochodów np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie byłaby też zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne

 

Wątpliwość - cały czas mowa o świadczeniach pieniężnych z pomocy społecznej. Czy owe 500 zł będzie liczone do dochodu przy ustalaniu odpłatności za usługi opiekuńcze, które są świadczeniem niepieniężnym z opieki społecznej?

 

Ile osób zostanie objętych dodatkowym wsparciem?
Z szacunków MRPiPS wynika, że uprawnionych do świadczenia uzupełniającego będzie ok. 500 tys. osób.

 

W jaki sposób finansowane będzie świadczenie?
Świadczenie uzupełniające, koszty obsługi jego wypłaty oraz koszty obsługi wniosku finansowane będą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Druk nr 3603 z 10 lipca 2019
Rządowy projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

//stan na 14 lipca 2019