19 lipca 2019 roku posłowie po burzliwej dyskusji przyjęli ustawę o świadczeniu uzupełniającym 500 zł dla osób niesamodzielnych. Wiele mediów błędnie podało !!!, że zwiększono limit dochodów z 1100 zł brutto (w 2019r. najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) do kwoty płacy minimalnej (w 2019 r. 2250 zł brutto) przy ubieganiu się o wsparcie 500zł.

 

Przyjęta przez Sejm poprawka, zgłoszona przez opozycję (PO-KO, a nie KUKIZ`15), dotyczy tego, że wszystkie renty i emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) będą wyłączone z limitu 1100 zł, co znacznie poszerzy krąg uprawnionych do świadczenia uzupełniającego. Przyjęta poprawka została przez pomyłkę, bo wielu posłów z PiS nie głosowało – byli tak zajęci oklaskiwaniem wystąpienia pani minister rodziny, że po prostu przegapili głosowanie.

 

Marszałek zwołał konwent seniorów, część posłów PiS-u chciała powtórki głosowania, które przegapili, ale prezes PiS-u Jarosław Kaczyński nie zgodził się na powtórne głosowanie.

 

O co chodzi z przyjętą poprawką?


Przyjęta poprawka polegała na skreśleniu w art. 2 w ust. 3 punktu 6. który mówił o włączeniu do limitu świadczeń cyt.: "6) emerytury i renty, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) (Dz. U z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752)"

 

W mocy pozostały pkt 1-5 i 7-14 art.2 ust. 3 ustawy.

 

Innymi słowy do limitu świadczeń pieniężnych, finansowanych ze środków publicznych, określonego na poziomie do równowartości najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, będą wliczane:

 

1) świadczenia, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
2) świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o którym mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303),
3) świadczenia, o którym mowa w art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
4) świadczenia, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289 i 730),
5) świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288 i 730),
6) skreślono
7) renty, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376 i 1669),
8) renty, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737 oraz z 2018 r. poz. 2245),
9) renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340 i 1669),
10) świadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465, z 2011 r. poz. 696 oraz z 2019 r. poz. 752),
11) okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926),
12) emerytury, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924),
13) świadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128),
14) okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637 oraz z 2017 r. poz. 38)

 

Wraz z rentami rodzinnymi, tam gdzie te występują (rolnicze, mundurowe, wypadkowe). Natomiast nie będą wliczane świadczenia z FUS – np. emerytury i renty, w tym renty rodzinne, ale nadal wliczane do limitu świadczeń są renty rodzinne z innych systemów ubezpieczeń społecznych (rolniczych, mundurowych, wypadkowych).

 

 Ustawa jest niekonstytucyjna i zapewne będzie zmieniona

Tak przyjęta ustawa oznacza, że prawo do świadczenia uzupełniającego mają osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymujące świadczenia z FUS w dowolnie wysokiej kwocie. Zapis ten jest niekostytucyjny, bo różnicuje świadczeniobiorców w takiej samej sytuacji, ale pobierających świadczenia inne niż FUS.

 

Ustawa trafi teraz do senatu, gdzie zapewne będą zmiany przepisów. Sekretarz stanu w kancelarii premiera Łukasz Schreiber powiedział, że wejście w życie przepisów ustawy 500 plus dla niesamodzielnych w zmienionym kształcie wymaga „dodatkowych analiz”, bo nie wiadomo ile budżet kosztowałoby świadczenie uzupełniające.