Kwota świadczenia pielęgnacyjnego przysługująca opiekunowi osoby niepełnosprawnej wynosi w 2019 r. 1583 zł i jest uzależniona od procentowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest waloryzowana wskaźnikiem, którym jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

 

Rząd ogłosił, że w 2020 roku płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł brutto, a więc o 15,6 proc. więcej w stosunku rocznym. Wynika z tego, że świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2020 r. powinno wynosić (1583 zł * 15,6%)+1583 zł = 1830 zł (wzrost o 247 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.). Dokładną kwotę poznamy do 15 listopada 2019 r., kiedy to w Monitorze Polskim zostanie ogłoszona oficjalnie wysokość świadczenia.

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia).


Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia są:
- matka albo ojciec;
- opiekun faktyczny dziecka;
- osoba, będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób takich jak opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępca spokrewniona lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.