Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi szereg programów adresowanych do osób niepełnosprawnych. W październiku uruchamiamy kolejny - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały zapewnione wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Podpisanie programu z udziałem minister Borys-Szopy i wiceministra Michałkiewicza
Według raportu z „Badania potrzeb osób niepełnosprawnych” przeprowadzonego na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wsparcie asystenta osobistego uznano za warunek niezbędny do włączenia osób niepełnosprawnych w życie lokalnej społeczności. Spośród wszystkich osób niepełnosprawnych biorących udział w badaniu zaledwie 7 proc. przyznało, że korzysta z pomocy asystenta, a 10 proc., że kiedykolwiek skorzystało z takiej formy pomocy. Najczęściej z takiego wsparcia korzystała grupa osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym (15 proc.).

 

- Nasz nowy program to krok w celu poprawy tej sytuacji. Chcemy, aby z pomocy osobistego asystenta skorzystało jak najwięcej osób niepełnosprawnych, które dzięki temu będą miały możliwość prowadzenia bardziej aktywnego i samodzielnego życia – mówi minister Bożena Borys-Szopa.

 

Asystent ogólnodostępnym wsparciem
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 

Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu.

 

30 mln zł dla samorządów w 2019 r.
Źródłem finansowania programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Na realizację programu Ministerstwo Rodziny przeznaczy w tym roku kwotę 30 mln zł, a w przyszłym - 50 mln zł. Środki pokrywać będą koszty wynagrodzenia asystentów, zakupów biletów komunikacji publicznej dla asystentów oraz koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów.

 

O środki z Funduszu Solidarnościowego mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. W ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji usług asystenta.

 

- Gorąco zachęcamy samorządy do składania wniosków. Wszystkim nam powinno zależeć, zwłaszcza na szczeblu samorządowym, na poprawie jakości życia osób niepełnoprawnych, a już w szczególności na umożliwieniu im jak najbardziej niezależnego życia – podkreśla wiceminister i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

 

Pierwsza edycja programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 roku.

 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Ustawa dotycząca utworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Fundusz ma celu wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne i finansowe osób niepełnosprawnych.

 

W tym roku – w ramach SFWON – realizowanych jest już kilka programów m.in. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, którego celem jest zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie usług opiekuńczych oraz „Opieka wytchnieniowa”, czyli program adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, w tym dziećmi. Oprócz tego realizowany jest również program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” polegający na wsparciu finansowym dla jednostek samorządu terytorialnego na tworzenie i utrzymanie placówek pobytu osób niepełnosprawnych.

 

Zdaniem RON - Rodzice Osób niepełnosprawnych to co opublikowało MRPiPS to nie jest usługa asystencji osobistej AOON.


Ministerstwo w sposób nieuprawniony posługuje się nazwą usługi, która ma swoją definicję w komentarzu generalnym numer 5 do artykułu 19 Niezależne życie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ. W ten sposób zdefiniowana usługa asystencji narusza nasze prawa i jest formą dyskryminacji wskazaną w komentarzu generalnym numer 6 do artykułu Konwencji numer 5 Równość i niedyskryminacja. Dostarczyliśmy ministerstwu wszelkie niezbędne materiały do przygotowania usługi zgodnej z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

 

Ministerstwo nie podjęło dialogu, nie umożliwiło konsultowania prac nad programem, co jest formą dyskryminacji opisaną w komentarzu generalnym nr 6. Innym poważnym błędem jest uruchomienie usługi w postaci programu. Niejasna sytuacja po zakończeniu trwania tej edycji co do kontynuacji usługi i terminu uruchomienia programu na następne lata. Nasza niepełnosprawność nie znika, a program okresowo tak. W jaki sposób mają funkcjonować osoby niepełnosprawne w okresach kiedy państwo nie zapewnia im niezbędnego i zgodnego z Konwencją wsparcia?


Przyjęta procedura przystępowania do programu oraz krótki okres do jego zakończenia, brak kontynuacji, zniechęci samorządy do przystępowania do tego programu. Wszystkie te okoliczności powodują, że mamy odczucie iż jest to gest odpowiadający podarowaniu inflantów i fragment kampanii wyborczej.