23 grudnia 2019 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dodatkowym świadczeniu dla wszystkich emerytów i rencistów (tzw. 13 emerytura). Jednak tego wsparcia nie dostaną wszyscy. Rząd zdecydował, że dodatkowe świadczenie dla wszystkich emerytów i rencistów będzie wypłacane corocznie.

 

 - Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, bez żadnych formalności.
- Wypłata odbędzie się bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.
- „13” emeryturę otrzyma ok. 9,8 mln emerytów i rencistów.
- Koszt wypłaty dodatkowego świadczenia w 2020 r. wyniesie ok. 11,7 mld zł.

 

Rozwiązanie będzie zastosowane do:

- emerytur i rent w systemie powszechnym,
- emerytur i rent rolników,
- emerytur i rent służb mundurowych,
- emerytur pomostowych,
- świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
- rent socjalnych,
- rent strukturalnych,
- nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
- rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
- rent inwalidów wojennych i wojskowych.

 

13-nastka do podziału przy rencie rodzinnej
Z przyjętego projektu ustawy wynika, że w razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Świadczenie to będzie podlegać proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej.

 

W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba i przynajmniej jedna z nich uprawniona jest do renty socjalnej, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu renty rodzinnej podlegać będzie podziałowi stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby lub osób uprawnionych do renty socjalnej. Osobie lub osobom wyłączonym z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej przysługiwać będzie dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu przysługującego prawa do renty socjalne.

 

13-nastka to nie dochód
Kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulga rehabilitacyjna) wymienione poniżej w powołanych ustawach.


Z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

 

Kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie się wliczała do dochodu, o którym mowa w art. 26 ust. 7e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 poz. 1387, z późn. zm.), art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), art. 8 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

 

Kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie się wliczała do przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1453, z późn. zm.).


Również ustalając prawo do świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn.zm.), do dochodu członka rodziny nie wlicza się wypłaconej temu członkowi kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

 

Nie wszczyscy dostaną 13-nastkę
Dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać osobom, które nabędą prawo do świadczeń na 31 marca 2020 r. Oznacza to, że jeśli dana osoba nabędzie uprawnienia emerytalne/rentowe 1 kwietnia, dodatkowego świadczenia nie dostanie w 2020 roku.


Prawo do dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie podlegać ponownemu ustaleniu, jeśli okaże się, że prawo do świadczenia np. emerytury lub renty nie istniało (np. ze względu na przedłożenie nieprawdziwych dokumentów), podlegało zawieszeniu (np. ze względu na przekroczenie maksymalnego limitu dochodu, rzutującego na wypłatę np. renty) lub przysługiwała wypłata świadczenia (np. sprawa zakończona wyrokiem sądu, przyznającego prawo do emerytury lub renty albo świadczenie to zostało na wniosek emeryta/rencisty zawieszone, ale nie było do tego uzasadnienia). Wówczas, po podjęciu informacji o zaistniałych faktach, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie przyznane lub zostanie ono uznane za nienależnie pobrane.


W kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1200 zł brutto (nieliczne osoby dostaną to świadczenie w maju 2020 r.), na rękę ok. 930 zł.