26 marca 2020 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przeciwdziałającej negatywnym skutkom pandemii koronawirusa, w którym przewidziano przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności [Ustawa obowiązuje od 31 marca 2020 *]

 

Projekt ustawy z 2 marca 2020 roku "o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw" art. 15h wspomnianej ustawy przewiduje:

 

1. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność upływa w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zachowuje ważność przez okres kolejnych 90 dni od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

2. w przypadku złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zachowuje ważność przez okres kolejnych 90 dni od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

3. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może być wydane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, gdy lekarz - przewodniczący składu orzekającego powiatowego albo wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

 

4. orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień może być wydane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, gdy lekarz członek powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

 

5. Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na podstawie decyzji wydanej z urzędu.
Zmiana decyzji opieki społecznej nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji.

 

[*] Z pełną treścią ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zapoznać się można na stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2020 poz. 568).