Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z koronawirusem COVID-19 przewiduje przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla pracującego opiekuna dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecka mającego znaczny lub umiarkowany stopień do ukończenia 18. roku życia, na okres 14 dni.


Zasiłek na dziecko

Ustawa przewiduje, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 

- dzieckiem do ukończenia 8 roku życia
albo


- dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
albo


- dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat.

 

Zasiłek będzie przysługiwał na okres 14 dni. Ponadto proponuje się wprowadzić przepis, na mocy którego Rada Ministrów w formie rozporządzenia będzie mogła wydłużyć okres 14 dni pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przewidziany obecnie okres może okazać się niewystarczający, dlatego też proponuje się dokonać uelastycznienia mechanizmu wydłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego, który pozostawałby w gestii Rady Ministrów.

 

Zasiłek na dorosłą osobę niepełnosprawną

Taki sam zasiłek będzie przysługiwał opiekunowi dorosłej osoby niepełnosprawnej w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjnowychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną.

 

Zmiany w zakresie zasiłku opiekuńczego rolników

Proponowana regulacja stanowi pomoc budżetu państwa dla środowiska rolniczego w okolicznościach wprowadzenia w kraju stanu epidemii w związku z COVID-19. Ponieważ osobom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników do tej pory nie przysługiwał zasiłek opiekuńczy, niemożliwym jest podanie danych innych niż szacunkowe w zakresie przewidywanej liczby osób objętych takim zasiłkiem. Brak jest także środków na ten zasiłek, w związku z tym konieczne jest finansowanie z budżetu państwa.

 

Proponowany przepis wiąże wysokość zasiłku opiekuńczego za każdy dzień z aktualną, zwaloryzowaną emeryturą podstawową w rozumieniu art. 6 pkt 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Obecnie wysokość emerytury podstawowej po waloryzacji wynosi 972,40 zł. Stawka dzienna wyniesie zatem 32,41 zł (972,40 zł / 30 dni = 32,41 zł).