Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzyło pakiet działań służących poprawie sytuacji osób przebywających w instytucjach opieki całodobowej. Wprowadzenie tych działań będzie możliwe dzięki wejściu w życie tak zwanej specustawy funduszowej przygotowanej przez MFiPR. Projekty będą realizowane w programie Wiedza Edukacja Rozwój.


– To dzięki możliwościom legislacyjnym, jakie daje niedawno przyjęta specustawa funduszowa MFiPR, mogliśmy tak szybko zareagować na potrzeby między innymi domów pomocy społecznej i domów dziecka. Pensjonariusze i podopieczni tych placówek są szczególnie narażeni na skutki epidemii wywołanej przez koronawirus. Pół miliarda złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego to realne wsparcie dla samorządów na wsparcie tych instytucji – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

 

– Solidarność społeczna i współpraca są dzisiaj szczególnie ważne. Dotyczy to również szerokiej współpracy międzyresortowej. Bardzo się cieszę, że możemy zaoferować realne wsparcie samorządom prowadzącym instytucje opieki, m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze i domy pomocy społecznej. Kierowane przeze mnie Ministerstwo Rodziny codziennie monitoruje sytuację w placówkach. Dodatkowe 500 mln zł pozwoli pomóc samorządom zabezpieczyć zarówno podopiecznych i mieszkańców, jak i pracowników. Bezpieczeństwo to absolutny priorytet – mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Niemal 130 milionów złotych to kwota, którą zarezerwowano na wsparcie w czasie epidemii dzieci i pracowników placówek rodzinnych oraz innych miejsc pieczy zastępczej, w tym domów dziecka. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i skorzysta z nich ponad 20 tysięcy rodzin oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej. Potrzeby dzieci i ich opiekunów zostały przeanalizowane przez urzędy wojewódzkie, z którymi MRPiPS współpracuje przy realizacji tego projektu. Przewidziano w nim między innymi:

 

- zakup wyposażenia potrzebnego do zdalnego nauczania, w tym laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego,


- zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, w tym maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych,


- zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny lub izolacji dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.


Z kolei blisko 350 milionów złotych, również pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, zostanie przeznaczonych na poprawę sytuacji mieszkańców ponad 800 domów pomocy społecznej. Projekty będą realizowane przez 16 regionalnych ośrodków polityki społecznej w formule grantowej lub partnerskiej. Ich celem jest ochrona życia i zdrowia pensjonariuszy DPS oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19. Wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom DPS, którzy na co dzień mają kontakt z osobami znajdującymi się w grupie podwyższonego ryzyka. Dzięki funduszom będą możliwe między innymi:

 

- zakup środków ochrony indywidualnej,
- zapewnienie miejsc tymczasowego pobytu dla mieszkańców i kadry DPS,
- zakup testów wykrywających COVID-19,
- dopłaty do wynagrodzeń personelu tych placówek,
- dofinansowanie tymczasowego zatrudnienia nowych osób.


To wsparcie uzupełnia działania, w których są wykorzystywane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w regionalnych programach operacyjnych.