Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła do ministerstwa rodziny ( MRPiPS) z inicjatywą wyłączenia z katalogu dochodu liczonego do świadczeń z pomocy społecznej - świadczenia pieniężnego wypłacanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach programu dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.


Zdaniem Federacji, świadczenie wypłacane w okresie epidemii, w związku ograniczonymi możliwościami rehabilitacji osób niepełnosprawnych - nie powinno być uwzględniane w dochodzie liczonym na potrzeby ustalania prawa do świadczeń z pomocy społecznej. Osoby niepełnosprawne nie powinny naszym zdaniem, ponosić negatywnych konsekwencji zagrożenia epidemicznego i ograniczonego dostępu do dedykowanych im usług.


Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej, fakt wliczenia do dochodu osoby/rodziny kwoty wypłacanej w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” będzie skutkował całkowitą bądź częściową utratą dotychczasowego wsparcia finansowego – czytamy w piśmie Federacji.


Wliczenie do dochodu - ww. świadczenia z PFRON, powoduje w przypadku najuboższych osób niepełnosprawnych, utratę większości zasiłków z pomocy społecznej, wypłacanych tym osobom z powodu ubóstwa i niepełnosprawności. Nadto może skutkować koniecznością ustalenia nowej wysokości opłat związanych z korzystaniem z pomocy o charakterze niepieniężnym. Mając na względzie słuszny interes osób niepełnosprawnych i ich rodzin - Federacja podjęcia inicjatywy legislacyjnej w tym zakresie.   


// Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, 15 czerwiec 2020