Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponuje zmiany w sposobie dofinansowań do płac niepełnosprawnych, ale firmy twierdzą, że propozycje zmian spowodują masowe zwolnienia pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności (czytaj w miarę zdrowych osób z orzeczeniami).

10 czerwca 2010 serwis www.baza-wiedzy.pl rozesłał do 11 387 subskrybentów (głównie pracodawców osób niepełnosprawnych) ankietę, której głównym celem było poznanie opinii na temat czterech głównych zgłaszanych przez MPiPS propozycji zmian w dofinansowaniach do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych np. zniesienia dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych w stopniu lekkim czy ustalenia poziomu dofinansowania w wysokości 40% najniższego wynagrodzenia z grudnia ubiegłego roku w odniesieniu do zatrudnionych niepełnosprawnych w stopniu lekkim.

W odpowiedzi, 38 proc. firm jest skłonna do zaakceptować rozwiązanie polegające na zrównaniu poziomu dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy, a tylko 2 proc. firm zgodziłoby się na likwidację dofinansowania do osób z lekkim stopniem. Generalnie 78 proc. badanych przedsiębiorstw zadeklarowało zwolnienie 78 proc. osób z lekkim stopniem, gdyby przyjąć wszystkie propozycje MPiPS, co w przeliczeniu na etaty daje średnio 12 miejsc pracy.

Dlatego też większość firm chce odłożenia wejścia w życie zmian, co które zaczęłyby obowiązywać od 2011 roku. Według ponad 55% zamiany powinny zostać wprowadzone po roku 2015.

Jednocześnie firmy twierdzą, że ograniczenie (lub likwidacja) dofinansowań do stopnia lekkiego tylko w pewnym stopniu przełożą się na wzrost zatrudnienia pracowników ze stopniem umiarkowanym i znacznym – wzrost zatrudnienia pracowników z tej grupy deklaruje 30% osób, które wypełniły ankietę. Co ciekawe, oprócz zbyt niskiej wydajności pracy (40%) i zbyt dużej absencji chorobowej (38%), jako główną przyczynę niezatrudniania tych osób pracodawcy deklarują problemy z naborem na rynku pracy (35%).

Ze szczegółowymi wynikami badania można zapoznać się na stronie:

www.baza-wiedzy.pl/badanie.html

 // Info Baza, 23 czerwiec 2010