komputer pixabay 849806

Z raportu "Stan dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych" wynika, że w 2020 roku żadna z 835 przebadanych stron internetowych polskich instytucji publicznych nie spełnia w 100 proc. wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych. Rekordowy urząd miał na swojej stronie ponad 100 błędów.

 

Badanie cząstkowe zostało opracowane przez nieistniejące już Ministerstwo Cyfryzacji w okresie od 5 do 30 listopada 2020 r. Takie badanie będzie przeprowadzane co roku, a edycja 2020 jest pierwszym tego typu. Coroczne badanie dostępności stron internetowych należących do administracji publicznej jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o dostępności cyfrowej (uchwalonej w 2019 r.).

 

Pierwsza część badania bazowała na testach automatycznych wykonanych za pomocą programu SortSite. Jednocześnie prowadzony jest (stan na 31 marca 2021r.) szczegółowy monitoring 52 stron internetowych poprzez testy eksperckie. Planowany jest także monitoring aplikacji mobilnych. Całościowy raport z trzech części badania opublikowany będzie do 23 grudnia 2021 r.

 

Cel badania stron
Celem badania była ocena stanu dostępności cyfrowej wybranych 835 stron internetowych polskich podmiotów publicznych (pełna lista podmiotów objętych monitoringiem). Na koniec marca 2021 r. prowadzony przez Wydział Dostępności Cyfrowej wykaz stron internetowych należących do podmiotów publicznych zawierał 69527 unikatowych pozycji. To z tego wykazu wyselekcjonowane zostały strony internetowe do monitoringu. Wykaz ten nie jest jednak kompletny (cały czas trwa jego rozbudowa) i stąd dane uzyskane w badaniu można odnosić jedynie do przebadanej próby, a nie do całej populacji stron internetowych podmiotów publicznych w Polsce.

 

Żadna strona nie spełnia wymogów dostępności

Żadna z badanych stron internetowych podmiotów publicznych nie była w 100% zgodna z badanymi kryteriami Wytycznych dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1. Średnio na każdej stronie zidentyfikowano 35 błędów. Jedynie 22,2% badanych stron posiadało poprawną deklarację dostępności. Ponad połowa badanych stron (55,3%) nie posiadała obowiązkowej deklaracji dostępności, a tylko 22,2% badanych stron posiadało poprawną deklarację dostępności. Obowiązek zamieszczania tego dokumentu jest najnowszym wymaganiem w polskim prawie dotyczącym dostępności cyfrowej, ale obowiązuje już od 18 kwietnia 2019 r.

 

Mniej więcej po równo rozłożyły się błędy dotyczące dwóch pierwszych zasad WCAG – odpowiednio: „Postrzegalność” - 32,7% oraz „Funkcjonalność” - 33,4%. Błędy te stanowią łącznie 2/3 wszystkich zidentyfikowanych problemów.

 

Zdecydowanie najmniej błędów zidentyfikowano w odniesieniu do zasady „Zrozumiałości” ale co ważne, w ramach tej zasady badane było jedynie 5 z 17 kryteriów WCAG – pozostałe 12 wymaga testów eksperckich, a nie automatycznych.

 

Dostępność to praca na lata
Całościowy raport z trzech części badania opublikowany będzie do 23 grudnia 2021 r. Niemniej już badania szczątkowe pozwalają określać działania niezbędne do wykonania w najbliższym czasie. Są to między innymi:


• Promocja dostępności cyfrowej wśród podmiotów publicznych,
• Realizacja szkoleń poświęconych dostępności cyfrowej wśród pracowników podmiotów publicznych,
• Poszerzanie wykazu wszystkich stron internetowych podmiotów publicznych,
• Stałe monitorowanie postępów wdrażania dostępności cyfrowej,
• Udostępnienie poszczególnym podmiotom informacji zwrotnych o zdiagnozowanym stanie dostępności cyfrowej ich stron.

 

// Stan dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych w 2020r., Raport z pierwszej części monitoringu rocznego, Departament Społeczeństwa Informacyjnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.