Jak pisze portal prawo.pl, Ministerstwo Sprawiedliwości chce by sądy były bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. W tym celu planuje doposażenie w tym zakresie 35 sądów w całym kraju i przeprowadzenie specjalnych szkoleń dla 3,5 tys. pracowników wymiaru sprawiedliwości.

 

Środki na modernizację sądów maja pochodzić z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Łącznie ma zostać na niego przeznaczonych ok 35 mln zł z czego nieco ponad 29,5 mln zł to środki unijne, 5,5 mln zł - środki współfinansowania krajowego.

 

W ramach tych środków ma być doposażonych 35 sądów. To w nich przeprowadzone zostaną prace adaptacyjno-budowlane. m.in. poszerzanie otworów wejściowych, budowę podjazdów, dostosowanie lub remonty pomieszczeń sanitarnych, adaptacje budynków pod kątem instalacji wind i innych urządzeń ułatwiających poruszanie się.

 

Po każdej adaptacji ma zostać wykonany audyt dostępności, czy podjęte prace modernizacyjne faktycznie poprawiły dostępność.

 

Powstanie Model Dostępnego Sądu
Ma również powstać Model Dostępnego Sądu – to dokument zawierający ujednolicone zasady i wytyczne, wprowadzające jednolity standard dostępności dla sądów powszechnych. Ma określać konkretne wymogi, jakie powinien spełniać budynek sądu, na każdym z trzech poziomów dostępności (minimalnym, średnim i maksymalnym) w zakresie m.in. dostosowania architektonicznego, komunikacji poziomej i pionowej, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i korzystania z nich, organizacji ciągów komunikacyjnych i ich oznakowania.

 

Symulatory niepełnosprawności będą uwrażliwiać
Proces modernizacji sądów nie skupi się tylko na adaptacji architektonicznej, ale obejmie również szkolenie 3,5 tys. pracowników wymiaru sprawiedliwości: koordynatorów dostępności, kadry orzeczniczej czyli także sędziów oraz pracowników administracyjnych.

 

W ramach szkoleń uczestnicy mają mieć możliwość wczuwania się w sytuację osób niepełnosprawnych, które przychodzą do sądu. W tym celu mają być wykorzystywane m.in. symulatory niepełnosprawności oraz urządzenia np.: wózki inwalidzkie aktywne dla dorosłych, chodziki, kule łokciowe, gogle symulacyjne wady wzroku, symulatory zaburzeń percepcji itp.

 

// Patrycja Rojek-Socha, Sądy będą dostępniejsze dla niepełnosprawnych, sędziowie poćwiczą na symulatorach, prawo.pl z 6 lipca 2021