Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osób pobierających rentę socjalną (mają do niej prawo osoby nie mogące pracować ze względu na stan zdrowia). Organy rentowe wydają wobec nich decyzje co do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z powodu przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu.

 

Podstawą prawną tych decyzji jest art. 10 ust. 1 i 6 ustawy o rencie socjalnej. Zgodnie z nim prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Prawo to zawiesza się za miesiąc, w którym osiągnięto przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 

Zdaniem skarżących konsekwencją jest tzw. „pułapka rentowa”, która jest istotną barierą w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

 

Pojawia się postulat zmiany zasad rozliczania przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego na przewidziane dla świadczeń emerytalno-rentowych określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi o stanowisko w tej sprawie Pawła Wdówika, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

 

// bip.brpo.gov.pl z 26 lipca 2021