polskie monety sxc hu

26 października 2021 roku Sejmowa komisja polityki społecznej zaproponowała poprawki do projektu ustawy wyrównującej świadczenia EWK do wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego [Sejm przyjął ustawę - AKTUALIZACJA 29 październik 2021].

 

Projekt w wyżej wspomnianej sprawie złożył Kukiz’15, który początkowo zakładał, że osoby pobierające emerytury EWK otrzymałyby, w terminie wypłaty zwaloryzowanej emerytury, odpowiednie wyrównanie za styczeń i luty danego roku. Świadczenie wyrównawcze ma być przyznawane z urzędu, a jego wypłata ma następować wraz emeryturą EWK. Decyzję w sprawie świadczenia wyrównawczego ma wydawać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Będzie więcej uprawnionych, nie tylko EWK z ZUS
Po zmianach zaproponowanych przez komisję przyjęto, że prawo do tzw. dosypki przysługiwałoby każdej osobie, która była uprawniona do emerytur EWK, bez względu na to, czy pobiera tego rodzaju emerytury czy też inne świadczenie emerytalno-rentowe.


Wypłata świadczenia wyrównawczego nie tylko przez ZUS, ale także przez inne organy emerytalno-rentowe. Ponadto powiązano prawo do wypłaty wyrównania z obowiązkiem za zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wypłata wyrównania będzie bez podatku zgodnie z założeniami Polskiego Ładu, gdzie dochody do 30 tys. zł rocznie są zwolnione z PIT.

 

Dosypka tylko na wniosek zainteresowanego, już nie z urzędu
Świadczenie wyrównawcze będzie przyznane tylko na wniosek zainteresowanego, który należy złożyć w ZUS lub innym organie rentowym. Ponadto na zainteresowanego nałożono obowiązek informowania organu rentowego o każdej okoliczności mającej wpływ na wypłatę świadczenia wyrównawczego.

 

Przepisy miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022.

 

Strona społeczna zwróciła uwagę, że projekt ustawy dotyczy tylko opiekunów na EWK i pomija innych, którzy są w podobnej sytuacji – poświęciły się opiece, ale nie mają EWK.

 

Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed zaznaczył, że powyższy projekt nie rozwiązuje wszystkich problemów, już po poprawkach roczna kwota na realizację ustawy wzrosła z 200 mln zł do 240 mln zł, a gdyby zrealizować wszystkie postulaty kwota sięgnęłaby poziomu 4 mld zł.

 

AKTUALIZACJA 29 października 2021

W piątek 29 października Sejm przyjął ustawę ws. świadczenia wyrównawczego dla opiekunów na EWK, jeżeli pobierana przez nich emerytura jest niższa niż świadczenie pielęgnacyjne (druk sejmowy nr 1614, głosowanie nr 106).

 

Za ustawą opowiedziało się w głosowaniu 438 posłów, dwóch było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki opozycji, które zakładają rozszerzenie grupy uprawnionych do świadczenia wyrównawczego m.in. o osoby pobierające wcześniejsze emerytury.

 

Zgodnie z przyjętą ustawą świadczenie wyrównawcze przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej do emerytury lub renty EWK, który należy złożyć do ZUS lub innego organu, który wypłaca to świadczenie. Wniosek złożony do 28 lutego 2022 r. podlega rozpatrzeniu do 31 marca 2022 r. W przypadku złożenia wniosku w terminie, świadczenie wyrównawcze będzie przysługiwało od 1 stycznia 2022 r. i będzie wypłacane po dokonaniu rocznej waloryzacji wraz ze świadczeniem emerytalno-rentowym.

 

Ustawa trafi teraz do Senatu.