26 listopada 2021 Senat zajmował się świadczeniem wyrównującym EWK do kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Senatorowie zaproponowali poszerzenie kręgu odbiorców.

 

Poprawka zaproponowana przez senatorów (druk senacki nr 558 i 558A) zakłada, że świadczenie wyrównawcze (tzw. dosypka) będzie przysługiwała wszystkim opiekunom, którzy pobierają świadczenia emerytalno-rentowe i spełniają przesłanki do bycia objętymi świadczeniami pielęgnacyjnymi, wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa nie obejmuje zatem osób na zasiłku stałym, rencie socjalnej, zasiłku przedemerytalny lub świadczeniu przedemerytalnym.

 

Zapis z ustawy zaproponowanej przez senatorów
„Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobie pobierającej świadczenie emerytalno-rentowe w kwocie niższej niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli spełnia warunki do przyznania jej świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 lub art. 17b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych”

 

Za przyjęciem ustawy z taką poprawką opowiedzieli się wszyscy senatorowie obecni podczas głosowania. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

 

Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu, gdzie propozycja senatorów zapewne zostanie odrzucona ze względu na zbyt wysokie koszty jej realizacji.