Naczelna Rada Lekarska zwróciła się 22 kwietnia 2016 roku z apelem do Ministra Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do poprawy opieki stomatologicznej nad osobami niepełnosprawnymi realizowanej ze środków publicznych. Takim osobom nie zapewnia się odpowiedniej opieki stomatologicznej czego konsekwencją jest wzrost liczby osób niepełnosprawnych z zaawansowanymi oraz przewlekłymi chorobami w obrębie jamy ustnej [*].

 

Treść apelu w całości:

 

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej osobom niepełnosprawnym nie zapewnia się obecnie odpowiedniego poziomu opieki stomatologicznej w ramach środków publicznych, co powoduje, że obserwuje się stały wzrost liczby pacjentów niepełnosprawnych z zaawansowanymi oraz przewlekłymi chorobami w obrębie jamy ustnej. Istnieje więc pilna potrzeba podjęcia prac nad opracowaniem kompleksowego modelu opieki stomatologicznej nad osobami niepełnosprawnymi, z uwzględnieniem, że w tej grupie znajdują się zarówno osoby dorosłe jak i dzieci oraz że niepełnosprawność definiuje się jako niezdolność do wypełniania ról społecznych nie tylko z powodów fizycznych, ale także z powodu psychicznego lub umysłowego naruszenia sprawności organizmu.

 

Naczelna Rada Lekarska wskazuje, że realizacja postawionego celu musi uwzględniać wszystkie etapy opieki nad pacjentem niepełnosprawnym, począwszy od profilaktyki, poprzez optymalną organizację udzielania świadczeń, zapewnienie dostępności do świadczeń, kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr medycznych oraz właściwą wycenę świadczeń.

 

Niezwykle ważnym aspektem opieki stomatologicznej nad osobami niepełnosprawnymi jest zapewnienie odpowiedniej profilaktyki chorób jamy ustnej. W przypadku osób niepełnosprawnych występują szczególne utrudnienia we wdrażaniu profilaktyki, występują bowiem bariery natury fizycznej oraz nierzadko poważne trudności w komunikacji z pacjentem. Samorząd lekarski apeluje zatem o wypracowanie i objęcie pacjentów niepełnosprawnych specjalnymi programami profilaktyki chorób jamy ustnej.

 

Jednym z kluczowych problemów opieki stomatologicznej nad osobami niepełnosprawnymi jest także niedoszacowanie zabiegów w znieczuleniu ogólnym, których głównym beneficjentem są w stomatologii osoby niepełnosprawne. Udzielanie tych świadczeń wymaga odpowiedniego wyposażania gabinetu oraz grupy specjalistów uczestniczących w zabiegu, co jest trudne do realizacji przy niewłaściwej wycenie tych świadczeń.

 

Naczelna Rada Lekarska, będąc głęboko przekonana, że zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiedniego dostępu do należytej jakości świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego powinno być jednym z ważnych elementów polityki zdrowotnej państwa, apeluje o podjęcie działań zmierzających do poprawy opieki stomatologicznej nad tą grupą pacjentów. Samorząd lekarski deklaruje przy tym pełną gotowość do współpracy w zidentyfikowaniu występujących problemów i pracach nad opracowaniem mechanizmów poprawy istniejącej sytuacji.

 

[*] APEL NR 3/16/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
do Ministra Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do poprawy opieki stomatologicznej nad osobami niepełnosprawnymi